விவரிக்க முடியாத | Vivarikka Mudiyaadha

விவரிக்க முடியாத | Vivarikka Mudiyaadha

விவரிக்க முடியாத
அதிசயங்கள் செய்பவரே
வர்ணிக்க முடியாத
அற்புதங்கள் செய்பவரே

விவரிக்க முடியாத
அதிசயங்கள் செய்பவரே
வர்ணிக்க முடியாத
அற்புதங்கள் செய்பவரே

நீர் நல்லவரே சர்வ வல்லவரே
உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே
நீர் நல்லவரே சர்வ வல்லவரே
உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே

1
ஏந்தினீர் தாங்கினீர்
உயர்த்தினீர் தப்புவித்தீர்
ஏந்தினீர் தாங்கினீர்
உயர்த்தினீர் தப்புவித்தீர்

தகுதியே இல்லை
இந்த உயர்வுகள் எனக்கு
மிகுதியான கிருபை
காரணம் அதற்கு

நீர் நல்லவரே சர்வ வல்லவரே
உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே
நீர் நல்லவரே சர்வ வல்லவரே
உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே

2
துவங்கியதை முடிப்பீரே
இறுதிவரை உடனிருப்பீரே
துவங்கியதை முடிப்பீரே
இறுதிவரை உடனிருப்பீரே

தடைகள் வந்தாலும்
உம் தரிசனம் நிற்குமே
தாமதம் ஆனாலும்
அது நன்மையாய் முடியுமே

நீர் நல்லவரே சர்வ வல்லவரே
உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே
நீர் நல்லவரே சர்வ வல்லவரே
உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே

நீர் நல்லவரே சர்வ வல்லவரே
உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே
நீர் நல்லவரே சர்வ வல்லவரே
உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே

விவரிக்க முடியாத | Vivarikka Mudiyaadha | Joel Thomasraj, Rohith Fernandes
Preethi Emmanuel | Stephen J Renswick | Joel Thomasraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!