உம் கிருபை தான் என்னை கண்டது / Um Kirubai Dhaan Ennai Kandadhu / Um Kirubai Thaan Ennai Kandathu

உம் கிருபை தான் என்னை கண்டது / Um Kirubai Dhaan Ennai Kandadhu / Um Kirubai Thaan Ennai Kandathu

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபையே

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபையே

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

1
கஷ்டங்கள் என்னை நெருங்கினாலும்
கவலையால் நான் கலங்கினாலும்
துன்பங்கள் என்னை துவட்டினாலும்
காத்தது உங்க கிருபையே

கஷ்டங்கள் என்னை நெருங்கினாலும்
கவலையால் நான் கலங்கினாலும்
துன்பங்கள் என்னை துவட்டினாலும்
காத்தது உங்க கிருபையே

மேலான கிருபை மாறாத கிருபை உந்தன்
விலகாத கிருபை கிருபையே
மேலான கிருபை மாறாத கிருபை உந்தன்
விலகாத கிருபை கிருபையே
உம் கிருபை தான்

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபையே

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபையே

2
வறுமையால் நான் வாடினாலும்
வியாதியால் நான் வருந்தினாலும்
மரணம் என்னை நெருங்கினாலும்
காத்தது உங்க கிருபையே

வறுமையால் நான் வாடினாலும்
வியாதியால் நான் வருந்தினாலும்
மரணம் என்னை நெருங்கினாலும்
காத்தது உங்க கிருபையே

மேலான கிருபை மாறாத கிருபை உந்தன்
விலகாத கிருபை கிருபையே
மேலான கிருபை மாறாத கிருபை உந்தன்
விலகாத கிருபை கிருபையே
உம் கிருபை தான்

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபையே

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபையே

3
சாத்தான் என்னை துரத்தினாலும்
பாவம் என்னை நெருங்கினாலும்
உலகம் என்னை மயக்கினாலும்
மீட்டது உங்க கிருபையே

சாத்தான் என்னை துரத்தினாலும்
பாவம் என்னை நெருங்கினாலும்
உலகம் என்னை மயக்கினாலும்
மீட்டது உங்க கிருபையே

மேலான கிருபை மாறாத கிருபை உந்தன்
விலகாத கிருபை கிருபையே
மேலான கிருபை மாறாத கிருபை உந்தன்
விலகாத கிருபை கிருபையே
உம் கிருபை தான்

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபையே

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை
கிருபையே

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது
கிருபையே

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!