நீர் மாத்ரம் எனக்கு | Neer Mathram Enakku / Neer Maththram Enakku / Neer Maathram Enakku / Neer Maaththram Enakku

நீர் மாத்ரம் எனக்கு | Neer Mathram Enakku / Neer Maththram Enakku / Neer Maathram Enakku / Neer Maaththram Enakku

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

மாயையான உலகில்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
மாறிடும் உலகில்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு

மாயையான உலகில்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
மாறிடும் உலகில்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

1
அரணும் என் கோட்டையும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
கோட்டையும் துருகமும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு

அரணும் என் கோட்டையும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
கோட்டையும் துருகமும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு

துருகமும் கேடகமும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
கேடகமும் கன்மலையும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு

துருகமும் கேடகமும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
கேடகமும் கன்மலையும்
நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

2
ஆசை வேறு உம்மையன்றி
யாருமில்லை எனக்கு
ஆதரவு உம்மையன்றி
யாருமில்லை எனக்கு

ஆசை வேறு உம்மையன்றி
யாருமில்லை எனக்கு
ஆதரவு உம்மையன்றி
யாருமில்லை எனக்கு

ஆனந்தம் உம்மையன்றி
ஒன்றுமில்லை எனக்கு
எண்ணங்களில் உம்மையன்றி
யாருமில்லை எனக்கு

ஆனந்தம் உம்மையன்றி
ஒன்றுமில்லை எனக்கு
எண்ணங்களில் உம்மையன்றி
யாருமில்லை எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் நீர் மாத்ரம்
நீர் மாத்ரம் நீர் மாத்ரம்
நீர் மாத்ரம் நீர் மாத்ரம்
நீர் மாத்ரம் நீர் மாத்ரம்

நீர் மாத்ரம் இயேசுவே

நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் நீர் மாத்ரம்
நீர் மாத்ரம் நீர் மாத்ரம்

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் அல்லால் உலகில்
யாருண்டு எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு | Neer Mathram Enakku / Neer Maththram Enakku / Neer Maathram Enakku / Neer Maaththram Enakku | Gersson Edinbaro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!