உம் சார்பினில் நடத்தும் தந்தையே / Um Saarbil Nadaththum Thandhaiye / Um Saarbil Nadathum Thandhaiye / Um Sarbil Nadaththum Thandhaiye / Um Sarbil Nadathum Thandhaiye

உம் சார்பினில் நடத்தும் தந்தையே / Um Saarbil Nadaththum Thandhaiye / Um Saarbil Nadathum Thandhaiye / Um Sarbil Nadaththum Thandhaiye / Um Sarbil Nadathum Thandhaiye

1    
உம் சார்பினில் நடத்தும் தந்தையே
உம் துணையின்றி தவறுவோமே
சந்தேகம் சூழும் துக்கம் மிஞ்சிடும்
மெய் வழி கிறிஸ்துமூலம் நடத்தும்

2    
சத்தியத்தில் நடத்தும் தந்தையே
உம் துணையின்றி கேடு சூழுமே
வாணாள் சிற்றின்ப மாய்கையால் கெடும்
சற்றும் நம்பிக்கையற்றே வாடிடும்

3    
சன்மார்க்கத்தில் நடத்தும் தந்தையே
உம் துணையின்றி வழி காணோமே
கார்மேகம் மூடி இருள் சூழுவோம்
உம்மாலே சேதமின்றிச் செல்லுவோம்

4    
விண் ஓய்வுக்கு நடத்தும் தந்தையே
காடு மேடான பாதை என்றுமே
உம் சித்தம்போலே துன்பம் இன்பமும்
தந்தடியாரை வானோர் ஆக்கிடும்

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!