கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை | Karam Pidithu Vazhi Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vazhi Nadaththum Karththarai / Karam Pidithu Vali Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vali Nadaththum Karththarai

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை | Karam Pidithu Vazhi Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vazhi Nadaththum Karththarai / Karam Pidithu Vali Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vali Nadaththum Karththarai

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை
களிப்போடு துதி பாடி போற்றுவோம்
கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை
களிப்போடு துதி பாடி போற்றுவோம்

ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

1
பசுமையான மேய்ச்சல் உள்ள இடத்திலே
இளைப்பாறச் செய்கின்றார் இயேசு
பசுமையான மேய்ச்சல் உள்ள இடத்திலே
இளைப்பாறச் செய்கின்றார் இயேசு

களைப்பாற்ற நீர் நிறைந்த அருவிக்கு
களைப்பாற்ற நீர் நிறைந்த அருவிக்கு
கர்த்தர் என்னை அழைத்துச் செல்கின்றார்

ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

2
நாம் நடக்கும் பாதைகளைக் காட்டுவார்
நாள்தோறும் ஞானத்தாலே நிரப்புவார்
நாம் நடக்கும் பாதைகளைக் காட்டுவார்
நாள்தோறும் ஞானத்தாலே நிரப்புவார்

நீதியின் பாதையிலே நடத்துவார்
நீதியின் பாதையிலே நடத்துவார்
நிழல்போல நம் வாழ்வை தொடருவார்

ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

3
எந்தப்பக்கம் போனாலும் உடனிருந்து
இதுதான் வழியென்றே பேசுவார்
எந்தப்பக்கம் போனாலும் உடனிருந்து
இதுதான் வழியென்றே பேசுவார்

இறுதிவரை எப்போதும் நடத்துவார்
இறுதிவரை எப்போதும் நடத்துவார்
இயேசு நாமம் வாழ்கவென்று வாழ்த்துவோம்

ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை
களிப்போடு துதி பாடி போற்றுவோம்
கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை
களிப்போடு துதி பாடி போற்றுவோம்

ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை | Karam Pidithu Vazhi Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vazhi Nadaththum Karththarai / Karam Pidithu Vali Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vali Nadaththum Karththarai | S. J. Berchmans

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை | Karam Pidithu Vazhi Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vazhi Nadaththum Karththarai / Karam Pidithu Vali Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vali Nadaththum Karththarai | Vidhya Ketzi | D. Augustine | S. J. Berchmans

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை | Karam Pidithu Vazhi Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vazhi Nadaththum Karththarai / Karam Pidithu Vali Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vali Nadaththum Karththarai | S. J. Berchmans

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை | Karam Pidithu Vazhi Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vazhi Nadaththum Karththarai / Karam Pidithu Vali Nadathum Kartharai / Karam Pidiththu Vali Nadaththum Karththarai | S. J. Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!