இயேசுவே நீர்தாம் / Yesuve Neerdhaam / Yesuve Neerthaam / Yesuve Neerdham / Yesuve Neertham

இயேசுவே நீர்தாம் / Yesuve Neerdhaam / Yesuve Neerthaam / Yesuve Neerdham / Yesuve Neertham

1           
இயேசுவே நீர்தாம்
ஜீவ நாள் எல்லாம்
மோட்சத்துக்கு சேருமட்டும்
கைதந்தெங்களை நடத்தும்
நீர் முன்னாலே போம்,
உம்மோடேகுவோம்

2   
தீங்கு மிஞ்சினால்
எங்களை அன்பால்
கலங்காதபடி காரும்
நிலை நிற்கும் வரம் தாரும்
இங்கே சிலுவை,
அங்கே மகிமை

3   
சொந்த கிலேசமும்
நேசர் துன்பமும்
நெஞ்சை வாதித்தால் அன்பாக
பொறுமை அளிப்பீராக
ஜீவ கிரீடத்தை
நோக்க நீர் துணை

4   
நீர் இவ்வுலகில்
கஷ்ட வழியில்
எங்களை நடத்தினாலும்
ஆதரியும் நாங்கள் மாளும்
போதும்மிடமே
சேரும், நேசரே

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!