ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவுக்கே துதி | Sthoththiram Sthoththiram Yesuvuke Thuthi / Sthothiram Sthothiram Yesuvuke Thuthi

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவுக்கே துதி | Sthoththiram Sthoththiram Yesuvuke Thuthi / Sthothiram Sthothiram Yesuvuke Thuthi

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவுக்கே துதி | Sthoththiram Sthoththiram Yesuvuke Thuthi / Sthothiram Sthothiram Yesuvuke Thuthi / Sthoththiram Sthoththiram Yesuvuke Thudhi / Sthothiram Sthothiram Yesuvuke Thudhi / Sthoththiram Sthoththiram Yesuvukke Thuthi / Sthothiram Sthothiram Yesuvukke Thuthi / Sthoththiram Sthoththiram Yesuvukke Thudhi / Sthothiram Sthothiram Yesuvukke Thudhi

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
இயேசுவுக்கே துதி
சாற்றிடுவோம் என்றுமே

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
இயேசுவுக்கே துதி
சாற்றிடுவோம் என்றுமே

சேற்றிலிருந்தெம்மை மீட்டெடுத் தென்றும்
ஆற்றியே தேற்றுவதால்
சேற்றிலிருந்தெம்மை மீட்டெடுத் தென்றும்
ஆற்றியே தேற்றுவதால்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

1
தண்ணீரைக் கடந்திடும் வேளையிலும் அவர்
நம்மோடு இருப்பேன் என்றார்
தண்ணீரைக் கடந்திடும் வேளையிலும் அவர்
நம்மோடு இருப்பேன் என்றார்

அக்கினி சூளையில் நடந்திடும் வேளையில்
விக்கினம் சூழா தென்றார்
அக்கினி சூளையில் நடந்திடும் வேளையில்
விக்கினம் சூழா தென்றார்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

2
கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் வேளையில்
சோர்ந்திடா பெலன் அளிப்பார்
கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் வேளையில்
சோர்ந்திடா பெலன் அளிப்பார்

நாளும் நம் குறைகள் யாவையும் அகற்றி
நல்குவேன் கிருபை என்றார்
நாளும் நம் குறைகள் யாவையும் அகற்றி
நல்குவேன் கிருபை என்றார்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

3
திகையாதே கலங்காதே என்றுரைத்தார் அவர்
திக்கற்றோராக விடார்
திகையாதே கலங்காதே என்றுரைத்தார் அவர்
திக்கற்றோராக விடார்

பயப்படாதே சிறுமந்தை என்றழைத்தார்
பாரில் நம் மேய்ப்பனவர்
பயப்படாதே சிறுமந்தை என்றழைத்தார்
பாரில் நம் மேய்ப்பனவர்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

4
சிங்கத்தின் குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்தாலும்
பங்கம் வராது காப்பார்
சிங்கத்தின் குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்தாலும்
பங்கம் வராது காப்பார்

நம்மையே மீட்க தம்மையே ஈந்து
தரணியில் மாண்டுயிர்த்தார்
நம்மையே மீட்க தம்மையே ஈந்து
தரணியில் மாண்டுயிர்த்தார்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

5
சீயோனின் ராஜனாய் சீக்கிரம் வந்துமே
சீயோனில் சேர்த்திடுவார்
சீயோனின் ராஜனாய் சீக்கிரம் வந்துமே
சீயோனில் சேர்த்திடுவார்

மன்னவன் இயேசுவை சந்திக்கும் அந்நாளில்
மகிமையின் சாயல் அணிவோம்
மன்னவன் இயேசுவை சந்திக்கும் அந்நாளில்
மகிமையின் சாயல் அணிவோம்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
இயேசுவுக்கே துதி
சாற்றிடுவோம் என்றுமே

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
இயேசுவுக்கே துதி
சாற்றிடுவோம் என்றுமே

சேற்றிலிருந்தெம்மை மீட்டெடுத் தென்றும்
ஆற்றியே தேற்றுவதால்
சேற்றிலிருந்தெம்மை மீட்டெடுத் தென்றும்
ஆற்றியே தேற்றுவதால்

இன்ப இயேசுவின் திவ்விய நாமத்தை
துன்பம் சூழும் எவ்வேளையிலும்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்
நன்றியோடு நாம் பாடிடுவோம்

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவுக்கே துதி | Sthoththiram Sthoththiram Yesuvuke Thuthi / Sthothiram Sthothiram Yesuvuke Thuthi / Sthoththiram Sthoththiram Yesuvuke Thudhi / Sthothiram Sthothiram Yesuvuke Thudhi / Sthoththiram Sthoththiram Yesuvukke Thuthi / Sthothiram Sthothiram Yesuvukke Thuthi / Sthoththiram Sthoththiram Yesuvukke Thudhi / Sthothiram Sthothiram Yesuvukke Thudhi | Bethel AG Church, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!