தாய் மறந்தாலும் | Thai Maranthalum / Thaai Maranthaalum / Thai Marandhalum / Thaai Marandhaalum

தாய் மறந்தாலும் | Thai Maranthalum / Thaai Maranthaalum / Thai Marandhalum / Thaai Marandhaalum

தாய் மறந்தாலும் அவர் உன்னை
ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்தவர்
ஒருபோதும் விடுவதில்லை

தாய் மறந்தாலும் அவர் உன்னை
ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்தவர்
ஒருபோதும் விடுவதில்லை

ஆ அல்லேலூயா ஓ ஓசன்னா
ஆ அல்லேலூயா ஓ ஓசன்னா

தாய் மறந்தாலும் அவர் உன்னை
ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்தவர்
ஒருபோதும் விடுவதில்லை

1
பெற்றோர் உன்னை மறந்தாலும்
உற்றார் உன்னை கைவிட்டாலும்
பெற்றோர் உன்னை மறந்தாலும்
உற்றார் உன்னை கைவிட்டாலும்

உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்தவர்
உன்னை ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்தவர்
உன்னை ஒருபோதும் மறப்பதில்லை

தாய் மறந்தாலும் அவர் உன்னை
ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்தவர்
ஒருபோதும் விடுவதில்லை

2
நம்பினோர் கைவிட்டாலும்
நண்பர்கள் விலகிட்டாலும்
நம்பினோர் கைவிட்டாலும்
நண்பர்கள் விலகிட்டாலும்

நல்ல நண்பர் நம் இயேசு
உன்னை ஒருபோதும் கைவிடாரே
உண்மை நண்பர் நம் இயேசுவே
உன்னை ஒருபோதும் கைவிடாரே

தாய் மறந்தாலும் அவர் உன்னை
ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்தவர்
ஒருபோதும் விடுவதில்லை

3
அன்பானவர் மறைந்தாரோ
ஆதரவை இழந்தாயோ
அன்பானவர் மறைந்தாரோ
ஆதரவை இழந்தாயோ

ஆறுதலின் தேவன் இயேசுவே
உன்னை தேற்றி ஆற்றி நடத்திடுவார்
உண்மை தேவன் நம் இயேசுவே
உன்னை ஆற்றி தேற்றி நடத்திடுவார்

தாய் மறந்தாலும் அவர் என்னை
ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தவர்
ஒருபோதும் விடுவதில்லை

தாய் மறந்தாலும் அவர் என்னை
ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தவர்
ஒருபோதும் விடுவதில்லை

ஆ அல்லேலூயா ஓ ஓசன்னா
ஆ அல்லேலூயா ஓ ஓசன்னா

தாய் மறந்தாலும் அவர் உன்னை
ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
உள்ளங்கையில் நம்மை வரைந்தவர்
ஒருபோதும் விடுவதில்லை

அவர் ஒருபோதும் மறப்பதில்லை
இயேசு ஒருபோதும் விடுவதில்லை

தாய் மறந்தாலும் | Thai Maranthalum / Thaai Maranthaalum / Thai Marandhalum / Thaai Marandhaalum | Prabhu Isaac | Joel Thomas Raj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!