இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai

1
இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை
என்னென்ன துன்பங்கள் நேரிட்டாலும்
சிங்கத்தின் வாயின்றும் இரட்சிப்பார்
பங்கம் வராதுன்னை ஆசீர்வதிப்பார்

நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே
நம்பினோரைக் கிருபை சூழ்ந்திட
இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல்
இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார்

2
நாசியில் சுவாசமுள்ள மாந்தரை
நம்புவதில்லை தம் ஆலோசனை
கோர பயங்கர காற்றடித்தும்
கன்மலைமேல் கட்டும் வீடு நிற்கும்

நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே
நம்பினோரைக் கிருபை சூழ்ந்திட
இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல்
இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார்

3
இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் பெற்றே
ஏகிப் பறந்திடும் பக்தரோடே
சேர்ந்தென்றும் வாழ்த்திடும் ஐக்கியத்திலே
ஜெய கம்பீரமே உனக்குண்டே

நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே
நம்பினோரைக் கிருபை சூழ்ந்திட
இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல்
இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார்

4
விஸ்வாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான்
வறட்சி மிகுந்த காலத்திலும்
பக்தன் வலது பாரிசத்திலே
கர்த்தன் தாம் நிற்பதால் அசைந்திடான்

நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே
நம்பினோரைக் கிருபை சூழ்ந்திட
இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல்
இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார்

5
ஏழை உன் ஆத்துமா பாதாளத்தில்
என்றும் அழிந்திட விட்டு விடார்
தம் சமூகம் நித்திய பேரின்பமே
சம்பூரண ஆனந்தம் பொங்கிடுமே

நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே
நம்பினோரைக் கிருபை சூழ்ந்திட
இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல்
இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார்

6
அங்கே அநேக வாசஸ்தலங்கள்
அன்பின் பிதா வீட்டில் ஜொலிக்குதே
நேர்த்தியான இடங்களில் உந்தன்
நித்திய பங்கு கிடைத்திடுமே

நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே
நம்பினோரைக் கிருபை சூழ்ந்திட
இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல்
இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார்

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Jechoniah Swarnaraj / Blessing Centre AG (BCAG), Church, Villivakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Abelasha Joshva | Anand Kirubakaran | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Enock, Finley, Prason, Anu / Fisher Four Quartet | Billy Yesudian | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Jikki | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Charles Asir Jebaraj, Cinthia Charles | Prathap Norman | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Levlin Samuel | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Anne Stanely | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Vij ay Aaron Elangovan | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Great Assembly of Holy Mountain, Vepery, Chennai, Tamil Nadu, India | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Ephesh | Gem Gabriel | Sarah Navaroji

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை / Yesuvai Nambinor Maandadhilai / Yesuvai Nambinor Mandathillai | Sheeba Julius / Agape City Church, Tondiarpet, Chennai, Tamil Nadu, India | Sarah Navaroji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!