நீங்க செஞ்ச நன்மைகளை | Neenga Seinja Nanmaikalai / Neenga Seinja Nanmaigalai

நீங்க செஞ்ச நன்மைகளை | Neenga Seinja Nanmaikalai / Neenga Seinja Nanmaigalai

நீங்க செஞ்ச நன்மைகளை
நெனச்சு பாக்குறேன்
தினம் தினம் நன்றி சொல்லி
துதிச்சி மகிழுறேன்

நீங்க செஞ்ச நன்மைகளை
நெனச்சு பாக்குறேன்
தினம் தினம் நன்றி சொல்லி
துதிச்சி மகிழுறேன்

புழுதியில் புரண்ட என்ன
குப்பையில் கிடந்த என்ன
புழுதியில் புரண்ட என்ன
குப்பையில் கிடந்த என்ன

கன்மலை மேல் உயர்த்தி வச்ச
உம்மை உயர்த்துவேன்
கன்மலை மேல் உயர்த்தி வச்ச
உம்மை உயர்த்துவேன்

நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நாளெல்லாம் உமக்கே நன்றி ஐயா
நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நாளெல்லாம் உமக்கே நன்றி ஐயா

என் கருவை உம் கண்கள் கண்டதினாலே
உம் கரங்கள் என் வாழ்வை தொட்டதினாலே
என் கருவை உம் கண்கள் கண்டதினாலே
உம் கரங்கள் என் வாழ்வை தொட்டதினாலே

ஒன்றுக்கும் உதவாத என்னை தேடி வந்தீரே
உமது சேவைக்காக என்னை தெரிந்து கொண்டிரே
ஒன்றுக்கும் உதவாத என்னை தேடி வந்தீரே
உமது சேவைக்காக என்னை தெரிந்து கொண்டிரே

நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நாளெல்லாம் உமக்கே நன்றி ஐயா
நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நாளெல்லாம் உமக்கே நன்றி ஐயா

நீங்க செஞ்ச நன்மைகளை
நெனச்சு பாக்குறேன்
தினம் தினம் நன்றி சொல்லி
துதிச்சி மகிழுறேன்

நீங்க செஞ்ச நன்மைகளை
நெனச்சு பாக்குறேன்
தினம் தினம் நன்றி சொல்லி
துதிச்சி மகிழுறேன்

புழுதியில் புரண்ட என்ன
குப்பையில் கிடந்த என்ன
புழுதியில் புரண்ட என்ன
குப்பையில் கிடந்த என்ன

கன்மலை மேல் உயர்த்தி வச்ச
உம்மை உயர்த்துவேன்
கன்மலை மேல் உயர்த்தி வச்ச
உம்மை உயர்த்துவேன்

நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நாளெல்லாம் உமக்கே நன்றி ஐயா
நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நாளெல்லாம் உமக்கே நன்றி ஐயா

என் கருவை உம் கண்கள் கண்டதினாலே
உம் கரங்கள் என் வாழ்வை தொட்டதினாலே
என் கருவை உம் கண்கள் கண்டதினாலே
உம் கரங்கள் என் வாழ்வை தொட்டதினாலே

ஒன்றுக்கும் உதவாத என்னை தேடி வந்தீரே
உமது சேவைக்காக என்னை தெரிந்து கொண்டிரே
ஒன்றுக்கும் உதவாத என்னை தேடி வந்தீரே
உமது சேவைக்காக என்னை தெரிந்து கொண்டிரே

நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நாளெல்லாம் உமக்கே நன்றி ஐயா
நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நாளெல்லாம் உமக்கே நன்றி ஐயா

நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நாளெல்லாம் உமக்கே நன்றி ஐயா

நீங்க செஞ்ச நன்மைகளை | Neenga Seinja Nanmaikalai / Neenga Seinja Nanmaigalai | Word of God Tamil Church, Doha, Qatar

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!