உம் அன்பை | Um Anbai

உம் அன்பை | Um Anbai

உம் அன்பை தாங்க முடியலப்பா
உம் அன்பால் பாதத்தில் விழுந்தேனப்பா
உம் அன்பை தாங்க முடியலப்பா
உம் அன்பால் பாதத்தில் விழுந்தேனப்பா

எழ முடியலப்பா நானும் எழ விரும்பலப்பா
எழ முடியலப்பா நானும் எழ விரும்பலப்பா
உம் அன்பை தாங்க முடியலப்பா
உம் அன்பால் பாதத்தில் விழுந்தேனப்பா

1
பாவம் என்னும் கடலினில் தவித்திருந்தேன்
கரம் பிடித்து கரை சேர்த்த துணையாளரே
பாவம் என்னும் கடலினில் தவித்திருந்தேன்
கரம் பிடித்து கரை சேர்த்த துணையாளரே

துணையாளரே என் மணவாளனே
துணையாளரே என் மணவாளனே

எழ முடியலப்பா நானும் எழ விரும்பலப்பா
எழ முடியலப்பா நானும் எழ விரும்பலப்பா
உம் அன்பை தாங்க முடியலப்பா
உம் அன்பால் பாதத்தில் விழுந்தேனப்பா

2
யாரும் இல்லா அனாதையாய் அலைத்திருந்தேன்
தேடி வந்து என்னை மார்போடு அனைத்தவரே
யாரும் இல்லா அனாதையாய் அலைத்திருந்தேன்
தேடி வந்து என்னை மார்போடு அனைத்தவரே

அனைத்தவரே என்ன அழைத்தவரே
அனைத்தவரே என்ன அழைத்தவரே

எழ முடியலப்பா நானும் எழ விரும்பலப்பா
எழ முடியலப்பா நானும் எழ விரும்பலப்பா

உம் அன்பை தாங்க முடியலப்பா
உம் அன்பால் பாதத்தில் விழுந்தேனப்பா
உம் அன்பை தாங்க முடியலப்பா
உம் அன்பால் பாதத்தில் விழுந்தேனப்பா

எழ முடியலப்பா நானும் எழ விரும்பலப்பா
எழ முடியலப்பா நானும் எழ விரும்பலப்பா
உம் அன்பை தாங்க முடியலப்பா
உம் அன்பால் பாதத்தில் விழுந்தேனப்பா

உம் அன்பை | Um Anbai | Monika Mary V., Angel V., Monisha H., Mathlin Priya, Evangeline Jale, S. Evangelin Meriyam | P. Lazer Lalithkumar | Monika Mary V.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!