இயேசு நீங்க இருக்கையில / இயேசு நீங்க இருக்கையிலே / Yesu Neenga Irrukaiyila / Yesu Neenga Irukkaiyile / Yeasu Neenga Erukkaiyilae / Iyesu Neenga Irukkaiyile

இயேசு நீங்க இருக்கையில / இயேசு நீங்க இருக்கையிலே / Yesu Neenga Irrukaiyila / Yesu Neenga Irukkaiyile / Yeasu Neenga Erukkaiyilae / Iyesu Neenga Irukkaiyile

இயேசு நீங்க இருக்கையில / இயேசு நீங்க இருக்கையிலே / Yesu Neenga Irrukaiyila / Yesu Neenga Irukkaiyile / Yeasu Neenga Erukkaiyilae / Iyesu Neenga Irukkaiyile / Yesu Neenga Irukkaiyilae / Yesu Neenga Yirukkaiyilae / Yesu Neenga Irukkaiyila

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

நீங்க எல்லாமே பார்த்துக் கொள்வீங்க
நீங்க எல்லாமே பார்த்துக் கொள்வீங்க
நீங்க எல்லாமே பார்த்துக் கொள்வீங்க
நீங்க எல்லாமே பார்த்துக் கொள்வீங்க

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

1
சமாதான காரணர் நீங்கதானே
சர்வ வல்லவரும் நீங்கதானே
சமாதான காரணர் நீங்கதானே
சர்வ வல்லவரும் நீங்கதானே

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

2
அதிசய தேவன்
ஆலோசனைக் கர்த்தர்
அதிசய தேவன்
ஆலோசனைக் கர்த்தர்

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

3
தாயும் தகப்பனும்
தாங்கும் சுமைதாங்கி
தாயும் தகப்பனும்
தாங்கும் சுமைதாங்கி

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

4
எனக்கு அழகெல்லாம்
எனது ஆசையெல்லாம்
எனக்கு அழகெல்லாம்
எனது ஆசையெல்லாம்

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

5
இருள் நீக்கும் வெளிச்சம்
இரட்சிப்பின் தேவன்
இருள் நீக்கும் வெளிச்சம்
இரட்சிப்பின் தேவன்

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

6
எல்லாமே எனக்கு
எனக்குள் வாழ்பவரும்
எல்லாமே எனக்கு
எனக்குள் வாழ்பவரும்

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

7
முதலும் முடிவும்
முற்றிலும் காப்பவர்
முதலும் முடிவும்
முற்றிலும் காப்பவர்

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

8
வழியும் சத்தியமும்
வாழ்வளிக்கும் வள்ளல்
வழியும் சத்தியமும்
வாழ்வளிக்கும் வள்ளல்

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

9
பாவ மன்னிப்பு
பரிசுத்த ஆவியும்
பாவ மன்னிப்பு
பரிசுத்த ஆவியும்

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

நீங்க எல்லாமே பார்த்துக் கொள்வீங்க
நீங்க எல்லாமே பார்த்துக் கொள்வீங்க

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை

இயேசு நீங்க இருக்கையில / இயேசு நீங்க இருக்கையிலே / Yesu Neenga Irrukaiyila / Yesu Neenga Irukkaiyile / Yeasu Neenga Erukkaiyilae / Iyesu Neenga Irukkaiyile / Yesu Neenga Irukkaiyilae / Yesu Neenga Yirukkaiyilae / Yesu Neenga Irukkaiyila | S. J. Berchmans

இயேசு நீங்க இருக்கையில / இயேசு நீங்க இருக்கையிலே / Yesu Neenga Irrukaiyila / Yesu Neenga Irukkaiyile / Yeasu Neenga Erukkaiyilae / Iyesu Neenga Irukkaiyile / Yesu Neenga Irukkaiyilae / Yesu Neenga Yirukkaiyilae / Yesu Neenga Irukkaiyila | AJ Jeba Veedu, Alanganallur, Madurai, Tamil Nadu, India | S. J. Berchmans

இயேசு நீங்க இருக்கையில / இயேசு நீங்க இருக்கையிலே / Yesu Neenga Irrukaiyila / Yesu Neenga Irukkaiyile / Yeasu Neenga Erukkaiyilae / Iyesu Neenga Irukkaiyile / Yesu Neenga Irukkaiyilae / Yesu Neenga Yirukkaiyilae / Yesu Neenga Irukkaiyila | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | S. J. Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!