கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் / Kumbidugiren Naan Kumbidugiren / Kumbidugiren Nan Kumbidugiren / Kumbidigiran Nan Kumbidigiran

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் / Kumbidugiren Naan Kumbidugiren / Kumbidugiren Nan Kumbidugiren / Kumbidigiran Nan Kumbidigiran

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் எங்கள்
குருவேசுநாதர் பதங் கும்பிடுகிறேன்

1
அம்புவி படைத்தவனைக் கும்பிடுகிறேன் எனை
ஆண்டவனை மீண்டவனைக் கும்பிடுகிறேன்
நம்புமடி யார்க்கருளைக் கும்பிடுகிறேன் பவ
நாசனைக் க்ருபாசனைக் கும்பிடுகிறேன்
தம்பமெனக் கானவனைக் கும்பிடுகிறேன் நித்திய
சருவ தயாபரனைக் கும்பிடுகிறேன்
உம்பர் தொழும் வஸ்துவையே கும்பிடுகிறேன் தொனித்
தோசன்னா வோசன்னாவென்று கும்பிடுகிறேன்

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் எங்கள்
குருவேசுநாதர் பதங் கும்பிடுகிறேன்

2
ஒரு சருவேசுரனைக் கும்பிடுகிறேன் ஒன்றும்
ஒப்பதில்லா மெய்ப்பொருளைக் கும்பிடுகிறேன்
திருவுருவானவனைக் கும்பிடுகிறேன் தவிது
சிம்மாசனாதிபனைக் கும்பிடுகிறேன்
குருவென வந்தவனைக் கும்பிடுகிறேன் யூதர்
குருகுல வேந்தனைக் கும்பிடுகிறேன்
அருமை ரட்சகனைக் கும்பிடுகிறேன் என
தாத்துமாவின் நேசர்தனைக் கும்பிடுகிறேன்

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் எங்கள்
குருவேசுநாதர் பதங் கும்பிடுகிறேன்

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!