கிறிஸ்தவ ஜீவியம் | Kristhava Jeeviyam

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் | Kristhava Jeeviyam

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்
கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்

கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நஷ்டங்கள் வந்தாலும்
கிறிஸ்தேசு நாயகன் கூட்டாளி அல்லவோ
கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நஷ்டங்கள் வந்தாலும்
கிறிஸ்தேசு நாயகன் கூட்டாளி அல்லவோ

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்
கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்

1
பூலோக இன்பங்கள் மாறிப்போய்விடுமே
லோகத்தாரெல்லாரும் கைவிடுவாரல்லோ
பூலோக இன்பங்கள் மாறிப்போய்விடுமே
லோகத்தாரெல்லாரும் கைவிடுவாரல்லோ

உற்றார் உறவினர் தள்ளி வெறுத்தாலும்
யோசேப்பின் தெய்வமென் கூட்டாளி அல்லவோ
உற்றார் உறவினர் தள்ளி வெறுத்தாலும்
யோசேப்பின் தெய்வமென் கூட்டாளி அல்லவோ

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்
கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்

2
நம்பும் சகோதரர் வம்பு செய்திடுவார்
அப்பம் புசித்திட்டோர் குதிங்காலைத் தூக்கிடுவார்
நம்பும் சகோதரர் வம்பு செய்திடுவார்
அப்பம் புசித்திட்டோர் குதிங்காலைத் தூக்கிடுவார்

ஆறாத்துயரிலும் மாறாக் கண்ணீரிலும்
ஆற்றிடும் தெய்வமென் கூட்டாளி அல்லவோ
ஆறாத்துயரிலும் மாறாக் கண்ணீரிலும்
ஆற்றிடும் தெய்வமென் கூட்டாளி அல்லவோ

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்
கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்

3
காரிருள் பாரினில் படர்ந்திடும் வேளையில்
இராஜாக்கள் நேதாக்கள் சத்ருக்கள் ஆகையில்
காரிருள் பாரினில் படர்ந்திடும் வேளையில்
இராஜாக்கள் நேதாக்கள் சத்ருக்கள் ஆகையில்

அக்னி கடலிலும் சிங்கக் குகையிலும்
தானியேலின் தெய்வம் என் கூட்டாளி அல்லவோ
அக்னி கடலிலும் சிங்கக் குகையிலும்
தானியேலின் தெய்வம் என் கூட்டாளி அல்லவோ

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்
கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்

4
இயேசு என் நல் மேய்ப்பர் இயேசு என் சினேகிதர்
நித்யமாய் ராஜா என் கூட்டாளி அல்லவோ
இயேசு என் நல் மேய்ப்பர் இயேசு என் சினேகிதர்
நித்யமாய் ராஜா என் கூட்டாளி அல்லவோ

என்னே இப்பாரங்கள் என்னே இக்கிலேசங்கள்
கிறிஸ்தேசு இராஜா என் கூட்டாளி அல்லவோ
என்னே இப்பாரங்கள் என்னே இக்கிலேசங்கள்
கிறிஸ்தேசு இராஜா என் கூட்டாளி அல்லவோ

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்
கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்

5
எக்காள நாதம் நான் கேட்டிடும் வேளையை
கஷ்டங்கள் யாவுமே நீங்கிடும் நேரமே
எக்காள நாதம் நான் கேட்டிடும் வேளையை
கஷ்டங்கள் யாவுமே நீங்கிடும் நேரமே

என்று நீர் வருவீர் எப்போ நீர் வருவீர்
என் கண்ணீர் துடைக்க என் நேசக் கூட்டாளியே
என்று நீர் வருவீர் எப்போ நீர் வருவீர்
என் கண்ணீர் துடைக்க என் நேசக் கூட்டாளியே

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்
கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்

6
காகள நாதம் நான் கேட்டிடும் வேளையே
கஷ்டங்கள் யாவுமே நீங்கிடும் நேரமே
காகள நாதம் நான் கேட்டிடும் வேளையே
கஷ்டங்கள் யாவுமே நீங்கிடும் நேரமே

எப்போ நீர் வருவீர் என்று நீர் வருவீர்
என் கண்ணீர் துடைக்க நேசக் கூட்டாளியே
எப்போ நீர் வருவீர் என்று நீர் வருவீர்
என் கண்ணீர் துடைக்க நேசக் கூட்டாளியே

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்
கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம்
கிறிஸ்துவின் மக்கட்கோர் ஆனந்த ஜீவியம்

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் | Kristhava Jeeviyam | Johnsam Joyson / Full Gospel Pentecostal Church Nagercoil (FGPC Nagercoil), Nagercoil, Kanyakumari, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!