ஆராதனை நாயகன் நீரே | Aarathanai Nayagan Neere / Aaradhanai Nayagan Neere / Aaraathanai Naayagan Neere / Aaraadhanai Naayagan Neere

ஆராதனை நாயகன் நீரே | Aarathanai Nayagan Neere / Aaradhanai Nayagan Neere / Aaraathanai Naayagan Neere / Aaraadhanai Naayagan Neere

ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே
ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே

ஆயுள் முடியும் வரை
உம்மை தொழுதிடுவேன்
ஆயுள் முடியும் வரை
உம்மை தொழுதிடுவேன்

ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே

1
ஆயிரம் பேர்களில் சிறந்தோர்
ஆண்டவர் இயேசுவிலே
ஆயிரம் பேர்களில் சிறந்தோர்
ஆண்டவர் இயேசுவிலே

விடிவெள்ளியே என்தன் பிரியம் நீரே
என்றென்றும் தொழுதிடுவேன்
விடிவெள்ளியே என்தன் பிரியம் நீரே
என்றென்றும் தொழுதிடுவேன்

ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே
ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே

2
மாந்தர்கள் போற்றிடும் தெய்வம்
மகிமையின் தேவன் நீரே
மாந்தர்கள் போற்றிடும் தெய்வம்
மகிமையின் தேவன் நீரே

முழங்கால் யாவுமே முடங்கிடுமே
மகிழ்வுடன் துதித்திடவே
முழங்கால் யாவுமே முடங்கிடுமே
மகிழ்வுடன் துதித்திடவே

ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே
ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே

3
முடிவில்லா ராஜ்ஜியம் அருள
திரும்பவும் வருவேன் என்றீர்
முடிவில்லா ராஜ்ஜியம் அருள
திரும்பவும் வருவேன் என்றீர்

ஆயத்தமாய் நாம் சேர்ந்திடவே
அனுதினம் வணங்கிடுவேன்
ஆயத்தமாய் நாம் சேர்ந்திடவே
அனுதினம் வணங்கிடுவேன்

ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே
ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே

ஆயுள் முடியும் வரை
உம்மை தொழுதிடுவேன்
ஆயுள் முடியும் வரை
உம்மை தொழுதிடுவேன்

ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே
ஆராதனை நாயகன் நீரே
ஆராதனை வேந்தனும் நீரே

ஆராதனை நாயகன் நீரே | Aarathanai Nayagan Neere / Aaradhanai Nayagan Neere / Aaraathanai Naayagan Neere / Aaraadhanai Naayagan Neere | Alwin Thomas

ஆராதனை நாயகன் நீரே | Aarathanai Nayagan Neere / Aaradhanai Nayagan Neere / Aaraathanai Naayagan Neere / Aaraadhanai Naayagan Neere | Alwin Thomas | Richard Vijai

ஆராதனை நாயகன் நீரே | Aarathanai Nayagan Neere / Aaradhanai Nayagan Neere / Aaraathanai Naayagan Neere / Aaraadhanai Naayagan Neere | Jechoniah Swarnaraj / Blessing Centre AG (BCAG), Church, Villivakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

ஆராதனை நாயகன் நீரே | Aarathanai Nayagan Neere / Aaradhanai Nayagan Neere / Aaraathanai Naayagan Neere / Aaraadhanai Naayagan Neere | Jancy John

ஆராதனை நாயகன் நீரே | Aarathanai Nayagan Neere / Aaradhanai Nayagan Neere / Aaraathanai Naayagan Neere / Aaraadhanai Naayagan Neere

ஆராதனை நாயகன் நீரே | Aarathanai Nayagan Neere / Aaradhanai Nayagan Neere / Aaraathanai Naayagan Neere / Aaraadhanai Naayagan Neere | Svaniya Niroj / Grace of the Lord Ministries, Stockholm, Sweden

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!