என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே | En Yesuve Naan Nambum Deivame

என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே | En Yesuve Naan Nambum Deivame

என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோர்க்கு தஞ்சம் அவரே
என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோர்க்கு தஞ்சம் அவரே

நான் நம்பும் தெய்வம் இன்னாரென்று அறிந்ததால்
என் நம்பிக்கை வீணாக போகாதே
நான் நம்பும் தெய்வம் இன்னாரென்று அறிந்ததால்
என் நம்பிக்கை வீணாக போகாதே

வறண்டு போன வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக செழிக்க செய்திடுவார்
கசந்து போன வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக்கிடுவார்

வறண்டு போன வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக செழிக்க செய்திடுவார்
கசந்து போன வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக்கிடுவார்

துளிர்விடாத வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக துளிர்க்க செய்திடுவார்
இடிந்து போன வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக கட்டி எழுப்பிடுவார்

துளிர்விடாத வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக துளிர்க்க செய்திடுவார்
இடிந்து போன வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக கட்டி எழுப்பிடுவார்

என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோர்க்கு தஞ்சம் அவரே
என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோர்க்கு தஞ்சம் அவரே

நான் நம்பும் தெய்வம் இன்னாரென்று அறிந்ததால்
என் நம்பிக்கை வீணாக போகாதே
நான் நம்பும் தெய்வம் இன்னாரென்று அறிந்ததால்
என் நம்பிக்கை வீணாக போகாதே

என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோர்க்கு தஞ்சம் அவரே
என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோர்க்கு தஞ்சம் அவரே

நான் நம்பும் தெய்வம் இன்னாரென்று அறிந்ததால்
என் நம்பிக்கை வீணாக போகாதே
நான் நம்பும் தெய்வம் இன்னாரென்று அறிந்ததால்
என் நம்பிக்கை வீணாக போகாதே

வறண்டு போன வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக செழிக்க செய்திடுவார்
கசந்து போன வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக்கிடுவார்

துளிர்விடாத வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக துளிர்க்க செய்திடுவார்
இடிந்து போன வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல
அவர் நிச்சயமாக கட்டி எழுப்பிடுவார்

என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோர்க்கு தஞ்சம் அவரே
என் இயேசுவே நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோர்க்கு தஞ்சம் அவரே

நான் நம்பும் தெய்வம் இன்னாரென்று அறிந்ததால்
என் நம்பிக்கை வீணாக போகாதே
நான் நம்பும் தெய்வம் இன்னாரென்று அறிந்ததால்
என் நம்பிக்கை வீணாக போகாதே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!