கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர் | Karthar Ennai Visarippavar / Karththar Ennai Visaarippavar

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர் | Karthar Ennai Visarippavar / Karththar Ennai Visaarippavar

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை உயர்த்துபவர்
கர்த்தர் என்னைத் தப்புவிப்பவர்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை உயர்த்துபவர்
கர்த்தர் என்னைத் தப்புவிப்பவர்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்

1
பெயரைச் சொல்லிக் கூப்பிட்டு என்னை
அவர் நித்தம் நடத்திச் செல்வதால்
பெயரைச் சொல்லிக் கூப்பிட்டு என்னை
அவர் நித்தம் நடத்திச் செல்வதால்

எந்தன் கவலை பாரத்தை முற்றும்
அவர் மீது வைத்திடுவேன் நான்
எந்தன் கவலை பாரத்தை முற்றும்
அவர் மீது வைத்திடுவேன் நான்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை உயர்த்துபவர்
கர்த்தர் என்னைத் தப்புவிப்பவர்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்

2
தேவன் எந்தன் பட்சத்தில் இருக்க
மனிதன் எனக்கு என்னதான் செய்வான்
தேவன் எந்தன் பட்சத்தில் இருக்க
மனிதன் எனக்கு என்னதான் செய்வான்

எந்தன் கண்ணீரைத் தம் துருத்தியில்
அவரின் கணக்கில் வைத்துள்ளார் அல்லோ
எந்தன் கண்ணீரைத் தம் துருத்தியில்
அவரின் கணக்கில் வைத்துள்ளார் அல்லோ

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை உயர்த்துபவர்
கர்த்தர் என்னைத் தப்புவிப்பவர்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்

3
வலது கரத்தைப் பிடித்து என்னையும்
உனது துணை நான் என்று சொல்லி
வலது கரத்தைப் பிடித்து என்னையும்
உனது துணை நான் என்று சொல்லி

வழக்காடுவோர் அனைவரையுமே
வெட்கப்பட்டு போகச் செய்வாரே
வழக்காடுவோர் அனைவரையுமே
வெட்கப்பட்டு போகச் செய்வாரே

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை உயர்த்துபவர்
கர்த்தர் என்னைத் தப்புவிப்பவர்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்

4
தேவன் தமது ஐசுவரியத்தினால்
எந்தன் குறைகளை எல்லாமே
தேவன் தமது ஐசுவரியத்தினால்
எந்தன் குறைகளை எல்லாமே

கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையில்
நிறைவாக்குவாரே கவலை ஏன்
கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையில்
நிறைவாக்குவாரே கவலை ஏன்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை உயர்த்துபவர்
கர்த்தர் என்னைத் தப்புவிப்பவர்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை ஆதரிப்பவர்
கர்த்தர் என்னை உயர்த்துபவர்
கர்த்தர் என்னைத் தப்புவிப்பவர்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர் | Karthar Ennai Visarippavar / Karththar Ennai Visaarippavar | Jenophene Abraham

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர் | Karthar Ennai Visarippavar / Karththar Ennai Visaarippavar | A. Moses / Divine Fellowship, Divine Prayer House, Ayanavaram, Chennai, Tamil Nadu, India

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர் | Karthar Ennai Visarippavar / Karththar Ennai Visaarippavar | Victory Christian Assembly Church, East Tambaram, Selaiyur, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!