கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida / Karthar Aavi Ennil Asaivaadida / Karththar Aavi Ennil Asaivaadida

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப் போல் துதிப்பேன்
துதிப்பேன் துதிப்பேன்
தாவீதைப் போல் துதிப்பேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப் போல் பாடுவேன்
பாடுவேன் பாடுவேன்
தாவீதைப் போல் பாடுவேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப் போல் தட்டுவேன்
தட்டுவேன் தட்டுவேன்
தாவீதைப் போல் தட்டுவேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப் போல் ஆடுவேன்
ஆடுவேன் ஆடுவேன்
தாவீதைப் போல் ஆடுவேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida / Karthar Aavi Ennil Asaivaadida / Karththar Aavi Ennil Asaivaadida | Chadwick Samuel

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida / Karthar Aavi Ennil Asaivaadida / Karththar Aavi Ennil Asaivaadida | Surya David

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida / Karthar Aavi Ennil Asaivaadida / Karththar Aavi Ennil Asaivaadida | Jasmin Faith

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida / Karthar Aavi Ennil Asaivaadida / Karththar Aavi Ennil Asaivaadida

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida / Karthar Aavi Ennil Asaivaadida / Karththar Aavi Ennil Asaivaadida | Stanley David

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida / Karthar Aavi Ennil Asaivaadida / Karththar Aavi Ennil Asaivaadida

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட / Karthar Aavi Ennil Asaivadida / Karththar Aavi Ennil Asaivadida / Karthar Aavi Ennil Asaivaadida / Karththar Aavi Ennil Asaivaadida | M. Thomas William

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!