கர்த்தர் எழுந்திருப்பார் | Karthar Ezhundiruppaar / Karththar Ezhundiruppaar / Karthar Ezhundirupaar / Karththar Ezhundirupaar

கர்த்தர் எழுந்திருப்பார் | Karthar Ezhundiruppaar / Karththar Ezhundiruppaar / Karthar Ezhundirupaar / Karththar Ezhundirupaar

கர்த்தர் எழுந்திருப்பார் | Karthar Ezhundiruppaar / Karththar Ezhundiruppaar / Karthar Ezhundirupaar / Karththar Ezhundirupaar / Karthar Yezhundiruppaar / Karththar Yezhundiruppaar / Karthar Yezhundirupaar / Karththar Yezhundirupaar / Karthar Elundiruppaar / Karththar Elundiruppaar / Karthar Elundirupaar / Karththar Elundirupaar / Karthar Yelundiruppaar / Karththar Yelundiruppaar / Karthar Yelundirupaar / Karththar Yelundirupaar

கர்த்தர் உங்கள் மேல் மனதுருகும் படி
எழுந்திருப்பார் கர்த்தர் எழுந்திருப்பார்
கர்த்தர் உங்கள் மேல் மனதுருகும் படி
எழுந்திருப்பார் கர்த்தர் எழுந்திருப்பார்

நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்
நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்

1
கர்த்தர் நீதி செய்யும் தேவன் அவர்
கர்த்தர் நீதி செய்யும் தேவன் அவர்
அவருக்கு காத்திருப்பவன் பாக்கியவான்
அவருக்கு காத்திருப்பவன் பாக்கியவான்

நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்
நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்

2
உன் தலையை உயர்த்தி உயர்த்திடுவார்
உன் தலையை உயர்த்தி உயர்த்திடுவார்
உன்னை நிலைநிறுத்தியே காத்திடுவார்
உன்னை நிலைநிறுத்தியே காத்திடுவார்

நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்
நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்

3
உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும்
கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து துதி பாடிடு
உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும்
கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து துதி பாடிடு

நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்
நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்

நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்
நடத்திடுவார் உன்னை நடத்திடுவார்
உயர்த்திடுவார் உன்னை உயர்த்திடுவார்

கர்த்தர் எழுந்திருப்பார் | Karthar Ezhundiruppaar / Karththar Ezhundiruppaar / Karthar Ezhundirupaar / Karththar Ezhundirupaar / Karthar Yezhundiruppaar / Karththar Yezhundiruppaar / Karthar Yezhundirupaar / Karththar Yezhundirupaar / Karthar Elundiruppaar / Karththar Elundiruppaar / Karthar Elundirupaar / Karththar Elundirupaar / Karthar Yelundiruppaar / Karththar Yelundiruppaar / Karthar Yelundirupaar / Karththar Yelundirupaar | S Sam Suresh / Jesus Revival Ministries / Jesus Revival Church, Bangalore, Karnataka, India | Aaron Hesed

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!