எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே / Eththanaiyo Naamangal Devane / Ethanaiyo Naamangal Devane / Eththanayo Naamangal Devane / Ethanayo Naamangal Devane

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே / Eththanaiyo Naamangal Devane / Ethanaiyo Naamangal Devane / Eththanayo Naamangal Devane / Ethanayo Naamangal Devane

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே / Eththanaiyo Naamangal Devane / Ethanaiyo Naamangal Devane / Eththanayo Naamangal Devane / Ethanayo Naamangal Devane / Eththanaiyo Namangal Devane / Ethanaiyo Namangal Devane / Eththanayo Namangal Devane / Ethanayo Namangal Devane

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே

யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே
எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே

யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே
யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே

1
எல் ரோஹி நாமம் உள்ளவர்
எங்களை காண்கின்ற தேவனாம்
எல் ரோஹி நாமம் உள்ளவர்
எங்களை காண்கின்ற தேவனாம்

எல் எல்யோன் நாமத்தை உடையவர் என்பது
அதி உன்னத தேவன் என்று ஆகுமே
எல் எல்யோன் நாமத்தை உடையவர் என்பது
அதி உன்னத தேவன் என்று ஆகுமே

யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே
யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே
எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே

யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே
யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே

2
என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பவர்
எல் ஓலம் என்று அழைக்கிறோம்
என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பவர்
எல் ஓலம் என்று அழைக்கிறோம்

நமக்கென்றும் துணையாய் நம்மோடு இருப்பதால்
யேகோவா ஷம்ம என்று சொல்கிறோம்
நமக்கென்றும் துணையாய் நம்மோடு இருப்பதால்
யேகோவா ஷம்ம என்று சொல்கிறோம்

யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே
யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே
எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே

யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே
யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே

யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே
யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே இயேசுவே

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே / Eththanaiyo Naamangal Devane / Ethanaiyo Naamangal Devane / Eththanayo Naamangal Devane / Ethanayo Naamangal Devane / Eththanaiyo Namangal Devane / Ethanaiyo Namangal Devane / Eththanayo Namangal Devane / Ethanayo Namangal Devane | Gersson Edinbaro

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!