உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல் | Um Patham Ondre Aaruthal / Um Padham Ondre Aarudhal / Um Paatham Ondre Aaruthal / Um Paadham Ondre Aarudhal

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல் | Um Patham Ondre Aaruthal / Um Padham Ondre Aarudhal / Um Paatham Ondre Aaruthal / Um Paadham Ondre Aarudhal

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்
தேடி வந்தேன் இயேசுவே
தேடி வந்தேன் இயேசுவே

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்
தேடி வந்தேன் இயேசுவே
தேடி வந்தேன் இயேசுவே

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்

1
பாவம் என்னை சூழ்ந்தது
சாபம் என்னை தொடர்ந்தது
பாவம் என்னை சூழ்ந்தது
சாபம் என்னை தொடர்ந்தது

பாருமே என் இயேசுவே
பாருமே என் இயேசுவே
கிருபையால் என்னைத் தேற்றிடும்
நம்பி வந்தேன் இயேசுவே

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்
தேடி வந்தேன் இயேசுவே
தேடி வந்தேன் இயேசுவே

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்

2
உலகம் என்னை வெறுத்தது
உற்றார் நண்பர் பகைத்தனர்
உலகம் என்னை வெறுத்தது
உற்றார் நண்பர் பகைத்தனர்

சோர்வுதான் என் வாழ்க்கையே
சோர்வுதான் என் வாழ்க்கையே
பெலத்தினால் என்னைத் தேற்றிடும்
நம்பி வந்தேன் இயேசுவே

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்
தேடி வந்தேன் இயேசுவே
தேடி வந்தேன் இயேசுவே

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்

3
எந்தன் பாரம் சுமந்தவர்
எந்தன் துக்கம் ஏற்றவர்
எந்தன் பாரம் சுமந்தவர்
எந்தன் துக்கம் ஏற்றவர்

கண்ணீர்தான் என் வாழ்க்கையே
கண்ணீர்தான் என் வாழ்க்கையே
கருணையால் என்னைத் தேற்றிடும்
நம்பி வந்தேன் இயேசுவே

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்
தேடி வந்தேன் இயேசுவே
தேடி வந்தேன் இயேசுவே

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்
தேடி வந்தேன் இயேசுவே
தேடி வந்தேன் இயேசுவே

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல்

உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல் | Um Patham Ondre Aaruthal / Um Padham Ondre Aarudhal / Um Paatham Ondre Aaruthal / Um Paadham Ondre Aarudhal | Johnshny | Sweeton J Paul | R Jebasingh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!