நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு / Nichayamaagavae Mudivu Undu / Nichayamagavae Mudivu Undu / Nichayamagave Mudivu Undu

நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு / Nichayamaagavae Mudivu Undu / Nichayamagavae Mudivu Undu / Nichayamagave Mudivu Undu

நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
நம்பிக்கை வீன்போகாது
நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
நம்பிக்கை வீன்போகாது

கர்த்தரையே பற்றிக்கொள்ள
திருவசனம் கற்றுக்கொள்
கர்த்தரையே பற்றிக்கொள்ள
திருவசனம் கற்றுக்கொள்

அவரே பாதை காட்டுவார்
அதிலே நீ நடந்திடு
அவரே பாதை காட்டுவார்
அதிலே நீ நடந்திடு

சோர்ந்து போகாதே
தளர்ந்து விட்டு விடாதே
துணிந்து நீ ஓடு
துதித்து தினம் பாடு

சோர்ந்து போகாதே
தளர்ந்து விட்டு விடாதே
துணிந்து நீ ஓடு
துதித்து தினம் பாடு

நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
நம்பிக்கை வீன்போகாது
நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
நம்பிக்கை வீன்போகாது

1
ஏரிச்சலை விட்டுவிடு
பொறமை கொள்ளாதே
ஏரிச்சலை விட்டுவிடு
பொறமை கொள்ளாதே

அன்பு உன் ஆடையாகணும்
வம்புகள் மறைந்து போகணும்
அன்பு உன் ஆடையாகணும்
வம்புகள் மறைந்து போகணும்

சோர்ந்து போகாதே
தளர்ந்து விட்டு விடாதே
துணிந்து நீ ஓடு
துதித்து தினம் பாடு

சோர்ந்து போகாதே
தளர்ந்து விட்டு விடாதே
துணிந்து நீ ஓடு
துதித்து தினம் பாடு

நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
நம்பிக்கை வீன்போகாது
நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
நம்பிக்கை வீன்போகாது

2
நாவு நல்லதையே
நாள்தோறும் பேசினால்
நாவு நல்லதையே
நாள்தோறும் பேசினால்

கர்த்தரின் திரு இருதயம்
களிகூருமே உன்னாலே
கர்த்தரின் திரு இருதயம்
களிகூருமே உன்னாலே

சோர்ந்து போகாதே
தளர்ந்து விட்டு விடாதே
துணிந்து நீ ஓடு
துதித்து தினம் பாடு

சோர்ந்து போகாதே
தளர்ந்து விட்டு விடாதே
துணிந்து நீ ஓடு
துதித்து தினம் பாடு

நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
நம்பிக்கை வீன்போகாது
நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
நம்பிக்கை வீன்போகாது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!