நல் மேய்ப்பர் ஆடுகளுக்காய் / Nal Meippar Aadugalukkaai / Nal Meippar Aadukalukkaai / Nal Meippar Aadugalukkai / Nal Meippar Aadukalukkai

நல் மேய்ப்பர் ஆடுகளுக்காய் / Nal Meippar Aadugalukkaai / Nal Meippar Aadukalukkaai / Nal Meippar Aadugalukkai / Nal Meippar Aadukalukkai

1
நல் மேய்ப்பர் ஆடுகளுக்காய்
மரிக்க வந்து சாவில்
கிடந்த நம்மைத் தயவாய்
நினைக்கும் அன்றிராவில்

2
அன்புள்ள கையில் அப்பத்தை
எடுத்துஸ்தோத்தரித்து
அதற்குப் பிறகே அதை
சீஷர்களுக்குப் பிட்டு

3
வாங்கிப் புஷியுங்கள்இது
உங்களுக்காய்ப் படைத்து
கொடுக்கப்பட்ட எனது
சரீரம் என்றுரைத்து

4
பிற்பாடு பாத்திரத்தையும்
எடுத்துத் தந்தன்பாக
உரைத்தது அனைவரும்
இதில் குடிப்பீராக

5
இதாக்கினைக்குள்ளாக்கிய
அனைவர் ரட்சிப்புக்கும்
சிந்துண்டுபோகும் என்னுட
இரத்தமாயிருக்கும்

6
புது உடன்படிக்கைக்கு
இதோ என் சொந்த ரத்தம்
இறைக்கப்பட்டு போகுது
வேறே பலி அபத்தம்

7
இதுங்கள் அக்கிரமங்களை
குலைக்கிற ஏற்பாடே
இதற்குச் சேர்ந்தென் பட்சத்தை
நினையுங்கள் என்றாரே

8
ஆ ஸ்வாமீ உமக்கென்றைக்கும்
துதி உண்டாவதாக
இப்பந்தியால் அடியேனும்
பிழைத்துக் கொள்வேனாக

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!