இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும் / Isravel En Janame Endrum

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும் / Isravel En Janame Endrum

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும்
இடறிட வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்

1
ஓங்கும் புயமும் பலத்த கரமும்
உன் பக்கமே யுண்டு
ஓங்கும் புயமும் பலத்த கரமும்
உன் பக்கமே யுண்டு

தாங்கும் கிருபை தயவு இரக்கம்
தாராளமாயுண்டு
தாங்கும் கிருபை தயவு இரக்கம்
தாராளமாயுண்டு

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும்
இடறிட வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்

2
பார்வோன் கைக்கு விடுத்து மீட்ட
பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி
பார்வோன் கைக்கு விடுத்து மீட்ட
பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி

ஆரோன் மோசே என்னும் நல்ல
ஆசாரியர் உண்டு
ஆரோன் மோசே என்னும் நல்ல
ஆசாரியர் உண்டு

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும்
இடறிட வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்

3
செங்கடலில் வழி திறந்த
சீயோன் நாயகனே
செங்கடலில் வழி திறந்த
சீயோன் நாயகனே

பங்கமின்றி பாலைவனத்தில்
பராமரித்தாரே
பங்கமின்றி பாலைவனத்தில்
பராமரித்தாரே

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும்
இடறிட வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்

4
சத்துருக்களை சிதற அடித்த
சர்வ வல்ல தேவன்
சத்துருக்களை சிதற அடித்த
சர்வ வல்ல தேவன்

யுத்தத்தில் உன் முன்னே சென்று
ஜெயமெடுத்தாரே
யுத்தத்தில் உன் முன்னே சென்று
ஜெயமெடுத்தாரே

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும்
இடறிட வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்

5
பயப்படாதே சிறு மந்தையே
பார் நான் உன் மேய்ப்பன்
பயப்படாதே சிறு மந்தையே
பார் நான் உன் மேய்ப்பன்

தயங்காதே மனம் கலங்காதே உன்
தேவன் தினம் காப்பேன்
தயங்காதே மனம் கலங்காதே உன்
தேவன் தினம் காப்பேன்

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும்
இடறிட வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும்
இடறிட வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்

யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்
யேகோவா உன் தெய்வமானால்
ஏதும் பயம் வேண்டாம்

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும் / Isravel En Janame Endrum | Miracline

இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும் / Isravel En Janame Endrum | Great Assembly of Holy Mountain, Vepery, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!