தயவு | Dhayavu | Thayavu

தயவு | Dhayavu | Thayavu

தலைமுறைகள் தாண்டி நிற்கும் தயவு
தலை நிமிர்ந்து வாழ செய்யும் தயவு
தலைமுறைகள் தாண்டி நிற்கும் தயவு என்
தலை நிமிர்ந்து வாழ செய்யும் தயவு

பாரபட்சம் பார்க்காத தயவு
எளியவனை உயர்த்தி வைக்கும் தயவு
தலைமுறைகள் தாண்டி நிற்கும் தயவு

உங்க தயவு பெரியதே
உங்க தயவு சிறந்ததே
உங்க தயவு என்னை சேதமின்றி பாதுகாத்ததே

உங்க தயவு பெரியதே
உங்க தயவு சிறந்ததே
உங்க தயவு என்னை சேதமின்றி பாதுகாத்ததே
சேதமின்றி தலைமுறையாய் பாதுகாத்ததே

ஒரு சேதமின்றி தலைமுறையாய் பாதுகாத்ததே

1
குறிபார்த்து எறியப்பட்ட சவுலின் அம்புகள்
திசை மாறி போக செய்த தயவு பெரியதே எனை
குறிபார்த்து எறியப்பட்ட சவுலின் அம்புகள்
திசை மாறி போக செய்த தயவு பெரியதே

ஒரு அடியின் தூரத்திலே கண்ட மரணத்தை
தடுத்து நிறுத்தி பாதுகாத்த தயவு பெரியதே இந்த
தயவை பாட ஜீவன் உள்ளதே

உங்க தயவு பெரியதே
உங்க தயவு சிறந்ததே
உங்க தயவு என்னை சேதமின்றி பாதுகாத்ததே

உங்க தயவு பெரியதே
உங்க தயவு சிறந்ததே
உங்க தயவு என்னை சேதமின்றி பாதுகாத்ததே
சேதமின்றி தலைமுறையாய் பாதுகாத்ததே

ஒரு சேதமின்றி தலைமுறையாய் பாதுகாத்ததே

2
சுற்றி நின்ற ஜலங்கள் எல்லாம் அமிழ்ந்து போனதே
என் பேழை மட்டும் பத்திரமாய் மலையில் நின்றதே
சுற்றி நின்ற ஜலங்கள் எல்லாம் அமிழ்ந்து போனதே
என் பேழை மட்டும் பத்திரமாய் மலையில் நின்றதே

மூழ்கும் என்று எதிர்பார்த்த கண்கள் தோற்றதே
ஏறெடுத்து பார்க்கும் வண்ணம் உயர்த்தி வைத்ததே
என்னை உயர உயர கொண்டு செல்லுதே

உங்க தயவு பெரியதே
உங்க தயவு சிறந்ததே
உங்க தயவு என்னை சேதமின்றி பாதுகாத்ததே

உங்க தயவு பெரியதே
உங்க தயவு சிறந்ததே
உங்க தயவு என்னை சேதமின்றி பாதுகாத்ததே
சேதமின்றி தலைமுறையாய் பாதுகாத்ததே

ஒரு சேதமின்றி தலைமுறையாய் பாதுகாத்ததே

தலைமுறைகள் தாண்டி நிற்கும் தயவு
தலை நிமிர்ந்து வாழ செய்யும் தயவு
தலைமுறைகள் தாண்டி நிற்கும் தயவு என்
தலை நிமிர்ந்து வாழ செய்யும் தயவு

பாரபட்சம் பார்க்காத தயவு
எளியவனை உயர்த்தி வைக்கும் தயவு
தலைமுறைகள் தாண்டி நிற்கும் தயவு

உங்க தயவு பெரியதே
உங்க தயவு சிறந்ததே
உங்க தயவு என்னை சேதமின்றி பாதுகாத்ததே

உங்க தயவு பெரியதே
உங்க தயவு சிறந்ததே
உங்க தயவு என்னை சேதமின்றி பாதுகாத்ததே
சேதமின்றி தலைமுறையாய் பாதுகாத்ததே

ஒரு சேதமின்றி தலைமுறையாய் பாதுகாத்ததே

தயவு | Dhayavu | Thayavu | John Jebaraj | AR Frank | John Jebaraj / Levi Ministries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!