இன்னும் எத்தனை தூரம் / Innum Yethanai Dhooram / Innum Ethanai Dhooram

இன்னும் எத்தனை தூரம் / Innum Yethanai Dhooram / Innum Ethanai Dhooram

இன்னும் எத்தனை தூரம் பயணம் செய்யணும் நாதா
இன்னும் எத்தனை காலம் பாடுகள் நாதா
இன்னும் எத்தனை தூரம் பயணம் செய்யணும் நாதா
இன்னும் எத்தனை காலம் பாடுகள் நாதா

என்னால் முடியவில்லை முடியவில்லை தேவா
என்னால் முடியவில்லை முடியவில்லை தேவா
உம் பெலன் தந்து தாங்க வேண்டும் நாதா

நாதா இயேசு தேவா நாதா இயேசு தேவா

இன்னும் எத்தனை தூரம் பயணம் செய்யணும் நாதா
இன்னும் எத்தனை காலம் பாடுகள் நாதா

1
கரடான மேடுகள் கடும் பள்ளத்தாக்குகள்
கரடான மேடுகள் கடும் பள்ளத்தாக்குகள்
உருண்டு புரண்டு என்னை விழுந்திட செய்யுதே
உருண்டு புரண்டு என்னை விழுந்திட செய்யுதே

விழாது மனம் ஒடிந்து நடந்திடும் என்னையும்
விழாது மனம் ஒடிந்து நடந்திடும் என்னையும்
வழுவாமல் வழிநடத்தி செல்லனும் என் தேவனே
வழுவாமல் வழிநடத்தி செல்லனும் என் தேவனே

நாதா இயேசு தேவா நாதா இயேசு தேவா

இன்னும் எத்தனை தூரம் பயணம் செய்யணும் நாதா
இன்னும் எத்தனை காலம் பாடுகள் நாதா

2
அக்கினி கடல் தனில் நடந்துனான் செல்கையில்
அக்கினி கடல் தனில் நடந்துனான் செல்கையில்
ஆக்கினை அணுகாது காக்கும் என் தேவனே
ஆக்கினை அணுகாது காக்கும் என் தேவனே

அலைபோல் வெள்ளம் என்னை திரண்டு வந்தாலும்
அலைபோல் வெள்ளம் என்னை திரண்டு வந்தாலும்
மலை போல் வந்துநின்று தடுக்கும் என் தேவனே
மலை போல் வந்துநின்று தடுக்கும் என் தேவனே
 
நாதா இயேசு தேவா நாதா இயேசு தேவா

இன்னும் எத்தனை தூரம் பயணம் செய்யணும் நாதா
இன்னும் எத்தனை காலம் பாடுகள் நாதா

3
உறவுகள் உதறும் போது உந்தன் மார்பில் சாய்குவேன்
உறவுகள் உதறும் போது உந்தன் மார்பில் சாய்குவேன்
விழிகளின் கண்ணீரோடு உந்தன்பாதம் சேருவேன்
விழிகளின் கண்ணீரோடு உந்தன்பாதம் சேருவேன்
மார்போடு அணைத்து என்னை முத்தமிடும் தெய்வமே
மார்போடு அணைத்து என்னை முத்தமிடும் தெய்வமே
மறவாது உந்தன் அன்பை நினைத்துநான் ஏங்குவேன்
மறவாது உந்தன் அன்பை நினைத்துநான் ஏங்குவேன்

நாதா இயேசு தேவா நாதா இயேசு தேவா

இன்னும் எத்தனை தூரம் பயணம் செய்யணும் நாதா
இன்னும் எத்தனை காலம் பாடுகள் நாதா

இன்னும் எத்தனை தூரம் பயணம் செய்யணும் நாதா
இன்னும் எத்தனை காலம் பாடுகள் நாதா

என்னால் முடியவில்லை முடியவில்லை தேவா
என்னால் முடியவில்லை முடியவில்லை தேவா
உம் பெலன் தந்து தாங்க வேண்டும் நாதா
உம் பெலன் தந்து தாங்க வேண்டும் நாதா

இயேசு நாதா இயேசு தேவா இயேசு நாதா இயேசு தேவா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!