இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் | Yesuvin Samugam Ethanai Aanantham / Yesuvin Samugam Ethanai Aanandham

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் | Yesuvin Samugam Ethanai Aanantham / Yesuvin Samugam Ethanai Aanandham

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் | Yesuvin Samugam Ethanai Aanantham / Yesuvin Samugam Ethanai Aanandham / Yesuvin Samugam Eththanai Aanantham / Yesuvin Samugam Eththanai Aanandham

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்

1
இன்பம் இன்பம் உள்ளமெல்லாம் இன்பம் கொள்ளுதே
பொங்கி பொங்கி பாத்திரம் நிரம்பி வழியுதே
இன்பம் இன்பம் உள்ளமெல்லாம் இன்பம் கொள்ளுதே
பொங்கி பொங்கி பாத்திரம் நிரம்பி வழியுதே

புரண்டு புரண்டு சமாதானம் நதியாய் பாயுதே
புரண்டு புரண்டு சமாதானம் நதியாய் பாயுதே
உருண்டு உருண்டு பாவபாரம் ஓடி மறையுதே
உருண்டு உருண்டு பாவபாரம் ஓடி மறையுதே

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்

2
கேட்க கேட்க வேதம் விசுவாசம் பெருகுதே
நினைக்க நினைக்க கல்வாரியை அன்பு பெருகுதே
கேட்க கேட்க வேதம் விசுவாசம் பெருகுதே
நினைக்க நினைக்க கல்வாரியை அன்பு பெருகுதே

பேச பேச அன்னியபாஷை பக்தி பெருகுதே
பேச பேச அன்னியபாஷை பக்தி பெருகுதே
பாட பாட பரிசுத்தாவி நிறைவு பெருகுதே
பாட பாட பரிசுத்தாவி நிறைவு பெருகுதே

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்

3
ஜெபிக்க ஜெபிக்க மலைகளும் அசைந்து போகுதே
துதிக்க துதிக்க சத்ரு கோட்டை இடிந்து வீழ்குதே
ஜெபிக்க ஜெபிக்க மலைகளும் அசைந்து போகுதே
துதிக்க துதிக்க சத்ரு கோட்டை இடிந்து வீழ்குதே

இயேசு இயேசு என் ரோகம் எல்லாம் தொலையுதே
இயேசு இயேசு என் ரோகம் எல்லாம் தொலையுதே
இயேசு இயேசு இரத்தம் இரத்தம் சுத்தமாகுதே
இயேசு இயேசு இரத்தம் இரத்தம் சுத்தமாகுதே

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்

4
சகிக்க சகிக்க பாடுகளை பலன் பெருகுதே
சுமக்க சுமக்க சிலுவைதனை சொர்க்கம் திறக்குதே
சகிக்க சகிக்க பாடுகளை பலன் பெருகுதே
சுமக்க சுமக்க சிலுவைதனை சொர்க்கம் திறக்குதே

கொள்ள கொள்ள ஆத்ம பாரம் மீட்பு பெருகுதே
கொள்ள கொள்ள ஆத்ம பாரம் மீட்பு பெருகுதே
சொல்ல சொல்ல சுவிசேஷம் அற்புதம் விளங்குதே
சொல்ல சொல்ல சுவிசேஷம் அற்புதம் விளங்குதே

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்

5
ஊற்றும் ஊற்றும் வாக்குதத்த பின்மாரி ஊற்றும்
வாரும் வாரும் வல்லமை விளங்கவே வாரும்
ஊற்றும் ஊற்றும் வாக்குதத்த பின்மாரி ஊற்றும்
வாரும் வாரும் வல்லமை விளங்கவே வாரும்

தாரும் தாரும் ஆவியின் வரங்களைத் தாரும்
தாரும் தாரும் ஆவியின் வரங்களைத் தாரும்
போடும் போடும் பரிசுத்த அக்கினி போடும்
போடும் போடும் பரிசுத்த அக்கினி போடும்

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்
இயேசுவுக்காய் ஜீவிப்பதே எனக்கு ஆனந்தம்

இயேசுவின் சமூகம் எத்தனை ஆனந்தம் | Yesuvin Samugam Ethanai Aanantham / Yesuvin Samugam Ethanai Aanandham / Yesuvin Samugam Eththanai Aanantham / Yesuvin Samugam Eththanai Aanandham | Nithiya Jeevadoss / MPA Church Pondy, Puducherry (Pondicherry), India | T. S. Thangaraj / Indian Christian Mission (ICM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!