எழும்பிப் பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது / Elumbi Pragaasi Un Oli Vandhadhu / Elumbi Pragasi Un Oli Vandhadhu

எழும்பிப் பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது / Elumbi Pragaasi Un Oli Vandhadhu / Elumbi Pragasi Un Oli Vandhadhu

எழும்பிப் பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது / Elumbi Pragaasi Un Oli Vandhadhu / Elumbi Pragasi Un Oli Vandhadhu / Yelumbi Pragaasi Un Oli Vandhadhu / Yelumbi Pragasi Un Oli Vandhadhu / Elumbi Prakaasi Un Oli Vandhadhu / Elumbi Prakasi Un Oli Vandhadhu / Yelumbi Prakaasi Un Oli Vandhadhu / Yelumbi Prakasi Un Oli Vandhadhu

எழும்பிப் பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது
கர்த்தரின் மகிமை உன்மேல் உதித்தது
எழும்பிப் பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது
கர்த்தரின் மகிமை உன்மேல் உதித்தது

இருள் வந்த பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும்
மூடிடும் நேரத்திலே கர்த்தர் உன் மேல் உதிப்பார்
இருள் வந்த பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும்
மூடிடும் நேரத்திலே கர்த்தர் உன் மேல் உதிப்பார்

அவர் மகிமை உன் மேல் என்றும் நிற்குமே
அவர் மகிமை உன் மேல் என்றும் நிற்குமே

1
உன் ஒளியின் வெளிச்சம் ஜாதிகளுக்குள் வீசும்
உன் ஒளியின் வெளிச்சம் ராஜாக்களுக்கும் கிடைக்கும்
உன் ஒளியின் வெளிச்சம் ஜாதிகளுக்குள் வீசும்
உன் ஒளியின் வெளிச்சம் ராஜாக்களுக்கும் கிடைக்கும்

இருள் வந்த பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும்
மூடிடும் நேரத்திலே கர்த்தர் உன் மேல் உதிப்பார்
இருள் வந்த பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும்
மூடிடும் நேரத்திலே கர்த்தர் உன் மேல் உதிப்பார்

அவர் மகிமை உன் மேல் என்றும் நிற்குமே
அவர் மகிமை உன் மேல் என்றும் நிற்குமே

2
கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாவார்
கர்த்தரே உனக்கு நித்திய மகிமையாவார்
கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாவார்
கர்த்தரே உனக்கு நித்திய மகிமையாவார்

இருள் வந்த பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும்
மூடிடும் நேரத்திலே கர்த்தர் உன் மேல் உதிப்பார்
இருள் வந்த பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும்
மூடிடும் நேரத்திலே கர்த்தர் உன் மேல் உதிப்பார்

அவர் மகிமை உன் மேல் என்றும் நிற்குமே
அவர் மகிமை உன் மேல் என்றும் நிற்குமே

அவர் மகிமை உன் மேல் என்றும் நிற்குமே
அவர் மகிமை உன் மேல் என்றும் நிற்குமே

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: , ,


Don`t copy text!