வானத்தையும் பூமியையும் / Vaanaththaiyum Bhoomiyaiyum / Vaanathaiyum Bhoomiyaiyum / Vanaththaiyum Bhoomiyaiyum / Vanathaiyum Bhoomiyaiyum

வானத்தையும் பூமியையும் / Vaanaththaiyum Bhoomiyaiyum / Vaanathaiyum Bhoomiyaiyum / Vanaththaiyum Bhoomiyaiyum / Vanathaiyum Bhoomiyaiyum

வானத்தையும் பூமியையும் / Vaanaththaiyum Bhoomiyaiyum / Vaanathaiyum Bhoomiyaiyum / Vanaththaiyum Bhoomiyaiyum / Vanathaiyum Bhoomiyaiyum / Vaanaththaiyum Boomiyaiyum / Vaanathaiyum Boomiyaiyum / Vanaththaiyum Boomiyaiyum / Vanathaiyum Boomiyaiyum

வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவரே
கூப்பிடும் என் சத்தம் கேட்பவரே
வானதியும் பூமியையும் படைத்தவரே
கூப்பிடும் என் சத்தம் கேட்பவரே

உம்மை நான் பார்க்கனும்
உம் சத்தம் கேட்கனும்
உம்மை நான் பார்க்கனும்
உம் சத்தம் கேட்கனும்

நீர் என்ன தொடும்போது
நான் உணரணும்
நீர் என்ன தொடும்போது
நான் உணரணும்

1
உம் வஸ்திரத்தை நான் தொட்டாலும் வல்லமைதான்
உம் நிழல் என்மீது பட்டாலும் வல்லமைதான்
உம் வஸ்திரத்தை நான் தொட்டாலும் வல்லமைதான்
உம் நிழல் என்மீது பட்டாலும் வல்லமைதான்

நீர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் வல்லமைதான்
நீர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் வல்லமைதான்
அதிலும் வல்லமைதான் எதிலும் வல்லமைதான்
அதிலும் வல்லமைதான் எதிலும் வல்லமைதான்

உம்மை நான் பார்க்கனும்
உம் சத்தம் கேட்கனும்
உம்மை நான் பார்க்கனும்
உம் சத்தம் கேட்கனும்

நீர் என்ன தொடும்போது
நான் உணரணும்
நீர் என்ன தொடும்போது
நான் உணரணும்

2
அந்த காற்றும் கடலும் அடங்கியது உங்க வல்லமைதான்
நீர் கடல்மீது நடந்து வந்ததும் வல்லமைதான்
அந்த காற்றும் கடலும் அடங்கியது உங்க வல்லமைதான்
நீர் கடல்மீது நடந்து வந்ததும் வல்லமைதான்

செங்கடலை பிளந்தது உங்க வல்லமைதான்
செங்கடலை பிளந்தது உங்க வல்லமைதான்
அதிலும் வல்லமைதான் எதிலும் வல்லமைதான்
அதிலும் வல்லமைதான் எதிலும் வல்லமைதான்

உம்மை நான் பார்க்கனும்
உம் சத்தம் கேட்கனும்
உம்மை நான் பார்க்கனும்
உம் சத்தம் கேட்கனும்

நீர் என்ன தொடும்போது
நான் உணரணும்
நீர் என்ன தொடும்போது
நான் உணரணும்

வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவரே
கூப்பிடும் என் சத்தம் கேட்பவரே
வானதியும் பூமியையும் படைத்தவரே
கூப்பிடும் என் சத்தம் கேட்பவரே

உம்மை நான் பார்க்கனும்
உம் சத்தம் கேட்கனும்
உம்மை நான் பார்க்கனும்
உம் சத்தம் கேட்கனும்

நீர் என்ன தொடும்போது
நான் உணரணும்
நீர் என்ன தொடும்போது
நான் உணரணும்

நீர் என்ன தொடும்போது
நான் உணரணும்

வானத்தையும் பூமியையும் / Vaanaththaiyum Bhoomiyaiyum / Vaanathaiyum Bhoomiyaiyum / Vanaththaiyum Bhoomiyaiyum / Vanathaiyum Bhoomiyaiyum / Vaanaththaiyum Boomiyaiyum / Vaanathaiyum Boomiyaiyum / Vanaththaiyum Boomiyaiyum / Vanathaiyum Boomiyaiyum | Theophilus William | Y. Wesley

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!