கர்த்தரின் பந்தியில் வா / Karththarin Pandhiyil Vaa / Kartharin Panthiyil Vaa

கர்த்தரின் பந்தியில் வா / Karththarin Pandhiyil Vaa / Kartharin Panthiyil Vaa

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா
கர்த்தரின் பந்தியில் வா

கர்த்தர் அன்பாய்ச் சொந்த ரத்தத்தைச் சிந்தின
காரணத்தை மனப் பூரணமாய் எண்ணி

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா
கர்த்தரின் பந்தியில் வா

1
ஜீவ அப்பம் அல்லோ கிறிஸ்துவின்
திருச் சரீரம் அல்லோ
பாவ மனங் கல்லோ உனக்காய்ப்
பகிரப்பட்ட தல்லோ
தேவ குமாரனாம் ஜீவ அப்பத்தை நீ
தின்று அவருடன் என்றும் பிழைத்திட

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா
கர்த்தரின் பந்தியில் வா

2
தேவ அன்பைப் பாரு கிறிஸ்துவின்
சீஷர் குறை தீரு
பாவக் கேட்டைக் கூறு ராப்போசன
பந்திதனில் சேரு
சாவுக்குரிய மா பாவமுள்ள லோகம்
தன்னில் மனம் வைத்து அன்னியன் ஆகாதே

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா
கர்த்தரின் பந்தியில் வா

3
அன்பின் விருந்தாமே கர்த்தருடன்
ஐக்யப் பந்தியாமே
துன்பம் துயர் போமே இருதயம்
சுத்த திடனாமே
இன்பம் மிகும் தேவ அன்பின் விருந்துக்கு
ஏது தாமதமும் இல்லாதிப்போதே வா

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா
கர்த்தரின் பந்தியில் வா

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!