பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே / Balipeedathil Ennai Parane / Balipeedaththil Ennai Parane / Balibeedathil Ennai Parane / Balibeedaththil Ennai Parane

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே / Balipeedathil Ennai Parane / Balipeedaththil Ennai Parane / Balibeedathil Ennai Parane / Balibeedaththil Ennai Parane / Balipeedathil Ennai Paranae / Balipeedaththil Ennai Paranae / Balibeedathil Ennai Paranae / Balibeedaththil Ennai Paranae

1
பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே
படைக்கிறேனே இந்த வேளை
அடியேனை திருச்சித்தம் போல
ஆண்டு நடத்திடுமே

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே
படைக்கிறேனே இந்த வேளை
அடியேனை திருச்சித்தம் போல
ஆண்டு நடத்திடுமே

கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்
கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்

கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை
கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை

2
நீரன்றி என்னாலே பாரில்
ஏதும் நான் செய்திட இயலேன்
சேர்ப்பீரே வழுவாது என்னைக்
காத்துமக்காய் நிறுத்தி

நீரன்றி என்னாலே பாரில்
ஏதும் நான் செய்திட இயலேன்
சேர்ப்பீரே வழுவாது என்னைக்
காத்துமக்காய் நிறுத்தி

கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்
கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்

கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை
கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை

3
ஆவியோடாத்மா சரீரம்
அன்பரே உமக்கென்றும் ஈந்தேன்
ஆலய மாக்கியே இப்போது
ஆசீர்வதித்தருளும்

ஆவியோடாத்மா சரீரம்
அன்பரே உமக்கென்றும் ஈந்தேன்
ஆலய மாக்கியே இப்போது
ஆசீர்வதித்தருளும்

கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்
கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்

கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை
கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை

4
சுயம்மென்னில் சாம்பலாய் மாற
சுத்தாவியே அனல் மூட்டும்
ஜெயம் பெற்று மாமிசம் மாய
தேவா அருள் செய்குவீர்

சுயம்மென்னில் சாம்பலாய் மாற
சுத்தாவியே அனல் மூட்டும்
ஜெயம் பெற்று மாமிசம் மாய
தேவா அருள் செய்குவீர்

கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்
கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்

கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை
கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை

5
பொன்னையும் பொருளையும் விரும்பேன்
மண்ணின் வாழ்வையும் வெறுத்தேன்
மன்னவன் இயேசுவின் சாயல்
இந்நிலத்தில் கண்டதால்

பொன்னையும் பொருளையும் விரும்பேன்
மண்ணின் வாழ்வையும் வெறுத்தேன்
மன்னவன் இயேசுவின் சாயல்
இந்நிலத்தில் கண்டதால்

கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்
கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்

கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை
கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை

கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே / Balipeedathil Ennai Parane / Balipeedaththil Ennai Parane / Balibeedathil Ennai Parane / Balibeedaththil Ennai Parane / Balipeedathil Ennai Paranae / Balipeedaththil Ennai Paranae / Balibeedathil Ennai Paranae / Balibeedaththil Ennai Paranae | Jollee Abraham

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே / Balipeedathil Ennai Parane / Balipeedaththil Ennai Parane / Balibeedathil Ennai Parane / Balibeedaththil Ennai Parane / Balipeedathil Ennai Paranae / Balipeedaththil Ennai Paranae / Balibeedathil Ennai Paranae / Balibeedaththil Ennai Paranae | Arun S Son

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே / Balipeedathil Ennai Parane / Balipeedaththil Ennai Parane / Balibeedathil Ennai Parane / Balibeedaththil Ennai Parane / Balipeedathil Ennai Paranae / Balipeedaththil Ennai Paranae / Balibeedathil Ennai Paranae / Balibeedaththil Ennai Paranae | Sathiya Prabhakar

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே / Balipeedathil Ennai Parane / Balipeedaththil Ennai Parane / Balibeedathil Ennai Parane / Balibeedaththil Ennai Parane / Balipeedathil Ennai Paranae / Balipeedaththil Ennai Paranae / Balibeedathil Ennai Paranae / Balibeedaththil Ennai Paranae

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே / Balipeedathil Ennai Parane / Balipeedaththil Ennai Parane / Balibeedathil Ennai Parane / Balibeedaththil Ennai Parane / Balipeedathil Ennai Paranae / Balipeedaththil Ennai Paranae / Balibeedathil Ennai Paranae / Balibeedaththil Ennai Paranae | Eben, Sheela, Jeyarani, Renuka, Chellarani, Elizabeth, Pauline | L. Melvin

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே / Balipeedathil Ennai Parane / Balipeedaththil Ennai Parane / Balibeedathil Ennai Parane / Balibeedaththil Ennai Parane / Balipeedathil Ennai Paranae / Balipeedaththil Ennai Paranae / Balibeedathil Ennai Paranae / Balibeedaththil Ennai Paranae | James Vasanthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!