அழைத்த தெய்வம் / Alaiththa Deivam / Alaitha Deivam / Azhaiththa Deivam / Azhaitha Deivam

அழைத்த தெய்வம் / Alaiththa Deivam / Alaitha Deivam / Azhaiththa Deivam / Azhaitha Deivam

அழைத்த தெய்வம் நடத்திச் செல்வார்
கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார்
அழைத்த தெய்வம் நடத்திச் செல்வார்
கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார்

கவலைகள் இல்லை
கலக்கமும் இல்லை
கர்த்தர் என் மேய்ப்பர்
குறை ஒன்றும் இல்லை

அழைத்த தெய்வம் நடத்திச் செல்வார்
கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார்

1
அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்
இளைப்பாறுதல் தந்திடுவார்
அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்
இளைப்பாறுதல் தந்திடுவார்

திராணிக்கு மேலாக
ஒருபோதும் சோதித்திடார்
திராணிக்கு மேலாக
ஒருபோதும் சோதித்திடார்

என்ன வந்தாலும்
ஏது வந்தாலும்
என் இயேசு என்னை கைவிடார்

என்ன வந்தாலும்
ஏது வந்தாலும்
என் இயேசு என்னை கைவிடார்

நம்புவேன் இயேசுவை
நம்புவேன் இயேசுவை

அழைத்த தெய்வம் நடத்திச் செல்வார்
கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார்

2
உலகமே எதிர்த்தாலும்
நம்பினோர்களும் தூற்றினாலும்
உலகமே எதிர்த்தாலும்
நம்பினோர்களும் தூற்றினாலும்

என்னை அழைத்தவரோ
ஒருபோதும் என்னை மறவார்
என்னை அழைத்தவரோ
ஒருபோதும் என்னை மறவார்

என்ன வந்தாலும்
ஏது வந்தாலும்
என் இயேசு என்னை கைவிடார்

என்ன வந்தாலும்
ஏது வந்தாலும்
என் இயேசு என்னை கைவிடார்

நம்புவேன் இயேசுவை
நம்புவேன் இயேசுவை

அழைத்த தெய்வம் நடத்திச் செல்வார்
கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார்
அழைத்த தெய்வம் நடத்திச் செல்வார்
கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார்

கவலைகள் இல்லை
கலக்கமும் இல்லை
கர்த்தர் என் மேய்ப்பர்
குறை ஒன்றும் இல்லை

அழைத்த தெய்வம் நடத்திச் செல்வார்
கண்ணின் மணி போல் காத்திடுவார்

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!