யுத்தம் இனி உனதல்ல | Yutham Ini Unathala / Yuththam Ini Unathala / Yutham Ini Unadhala / Yuththam Ini Unadhala

யுத்தம் இனி உனதல்ல | Yutham Ini Unathala / Yuththam Ini Unathala / Yutham Ini Unadhala / Yuththam Ini Unadhala

யுத்தம் இனி உனதல்ல
கர்த்தர் உனக்காய் யுத்தம் செய்வார்
யுத்தம் இனி உனதல்ல
கர்த்தர் உனக்காய் யுத்தம் செய்வார்

கலங்கிடாதே பயந்திடாதே
கர்த்தர் முன்சென்று நடத்திடுவார்
கலங்கிடாதே பயந்திடாதே
கர்த்தர் முன்சென்று நடத்திடுவார்

யுத்தம் இனி உனதல்ல
கர்த்தர் உனக்காய் யுத்தம் செய்வார்
யுத்தம் இனி உனதல்ல
கர்த்தர் உனக்காய் யுத்தம் செய்வார்

1
தாவீது அசுரன் கோலியாத்தை
வென்றது கர்த்தரின் நாமத்தினால்
தாவீது அசுரன் கோலியாத்தை
வென்றது கர்த்தரின் நாமத்தினால்

கலங்கிடாதே பயந்திடாதே
கர்த்தர் முன்சென்று நடத்திடுவார்
கலங்கிடாதே பயந்திடாதே
கர்த்தர் முன்சென்று நடத்திடுவார்

பட்டயமல்ல ஈட்டியுமல்ல
கர்த்தரின் நாமத்தால் ஜெயித்திடுவோம்
பட்டயமல்ல ஈட்டியுமல்ல
கர்த்தரின் நாமத்தால் ஜெயித்திடுவோம்

யுத்தம் இனி உனதல்ல
கர்த்தர் உனக்காய் யுத்தம் செய்வார்
யுத்தம் இனி உனதல்ல
கர்த்தர் உனக்காய் யுத்தம் செய்வார்

2
காற்றுமில்லை மழையுமில்லை
பள்ளங்கள் நீரால் நிரம்பியதே
காற்றுமில்லை மழையுமில்லை
பள்ளங்கள் நீரால் நிரம்பியதே

அதிசயங்கள் செய்திடவே
கர்த்தரின் கரம் ஒன்றும் குறுகளையே
அதிசயங்கள் செய்திடவே
கர்த்தரின் கரம் ஒன்றும் குறுகளையே

கலங்கிடாதே பயந்திடாதே
கர்த்தர் முன்சென்று நடத்திடுவார்
கலங்கிடாதே பயந்திடாதே
கர்த்தர் முன்சென்று நடத்திடுவார்

யுத்தம் இனி உனதல்ல
கர்த்தர் உனக்காய் யுத்தம் செய்வார்
யுத்தம் இனி உனதல்ல
கர்த்தர் உனக்காய் யுத்தம் செய்வார்

யுத்தம் இனி உனதல்ல | Yutham Ini Unathala / Yuththam Ini Unathala / Yutham Ini Unadhala / Yuththam Ini Unadhala | Joel Bagyaraj, Mercy Joel, U, Me & HIM| Joel Thomasraj | Joel Bagyaraj

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!