யோர்தான் விட்டேறி மனுஷ / Yordhaan Viteri Manusha / Yorthaan Viteri Manusha

யோர்தான் விட்டேறி மனுஷ / Yordhaan Viteri Manusha / Yorthaan Viteri Manusha

1           
யோர்தான் விட்டேறி மனுஷ
குமாரன் ஜெபித்தார்
வானின்றப்போதிறங்கின
புறா உருக் கண்டார்

2   
நல்லாவி அபிஷேகமாய்
அவர்மேல் தங்கினார்
’என் நேச மைந்தன்’ என்பதாய்
பிதா விளம்பினார்

3   
அவ்வாறு ஸ்நானத்தால் புது
பிறப்பை அடைந்தார்
மெய்த் தெய்வ புத்திரர் என்று
விஸ்வாசத்தால் காண்பார்

4   
கபடில்லாப் புறாத் தன்மை
தரிக்கப்படுவார்
நல்லாவி தங்கள் உள்ளத்தை
நடத்தப் பெறுவார்

5   
உம் ரத்த ஊற்றால் பாவத்தை
நீக்கின கிறிஸ்துவே
தூய்மையோரான தாசரை
தற்காத்துக் கொள்ளுமே

6   
சீர்கெட்ட லோகம் மீட்டோரே
பிதா ஆவியையும்
உம்மோடு ஏகராகவே
என்றென்றும் துதிப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!