இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும் | Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakkum / Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakum

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும் | Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakkum / Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakum

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை
இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை

1
மறைந்து வரும் கொள்ளை நோய்களுக்கும்
பயப்படேனே நான் பயப்படேனே
மறைந்து வரும் கொள்ளை நோய்களுக்கும்
பயப்படேனே நான் பயப்படேனே

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை
இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை

2
வியாதி பயம் மரண பயம்
இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கிடட்டும்
வியாதி பயம் மரண பயம்
இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கிடட்டும்

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை
இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை

3
பொல்லாப்பு எனக்கு நேரிடாது
வாதை என் கூடாரத்தை அணுகிடாது
பொல்லாப்பு எனக்கு நேரிடாது
வாதை என் கூடாரத்தை அணுகிடாது

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை
இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை

3
பரலோக சேனையின் காவல் உண்டு
சர்வ வல்ல தேவனின் கிருபை உண்டு
பரலோக சேனையின் காவல் உண்டு
சர்வ வல்ல தேவனின் கிருபை உண்டு

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை
இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை

4
உயர்த்திடுவோம் இயேசு நாமத்தையே
மறந்திடுவோம் நோயின் பெயர்களையே
உயர்த்திடுவோம் இயேசு நாமத்தையே
மறந்திடுவோம் நோயின் பெயர்களையே

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை
இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும்
ஆட்டுக் குட்டி இரத்தம் என் வீட்டின் முத்திரை

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும் | Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakkum / Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakum | Valsa, Axah, Jemi, Dani, R. S. Vijay Raj (RSV) | R. S. Vijay Raj (RSV)

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும் | Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakkum / Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakum | Good News Friends, Ooty, Tamil Nadu, India | R. S. Vijay Raj (RSV)

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும் | Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakkum / Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakum | Andrea, Serena, Jenyl, Angeline, Agnes, Mary, Brainerd, Staines | Ruban / Ashi’s Haven and Rhema Records | R. S. Vijay Raj (RSV)

இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும் | Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakkum / Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakum | Jubilant Harmony | R. S. Vijay Raj (RSV)

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment on "இயேசுவின் நாமம் என் ஜீவனைக் காக்கும் | Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakkum / Yesuvin Naamam En Jeevanai Kaakum"

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!