இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் / Yesuvai Pol Alagullor / Yesuvai Pol Azhagullor

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் / Yesuvai Pol Alagullor / Yesuvai Pol Azhagullor

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்பூவினில்
இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதுமில்லை
இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்பூவினில்
இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதுமில்லை

பூரண அழகுள்ளவரே பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில்
நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்தன் அன்பர் இயேசுவே
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன்

1
சம்பூரண அழகுள்ளோர் என்னை மீட்டுக் கொண்டீரே
சம்பூரணமாக என்னை உந்தனுக்கீந்தேன்
சம்பூரண அழகுள்ளோர் என்னை மீட்டுக் கொண்டீரே
சம்பூரணமாக என்னை உந்தனுக்கீந்தேன்

பூரண அழகுள்ளவரே பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில்
நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்தன் அன்பர் இயேசுவே
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன்

2
எருசலேம் குமாரிகள் எத்தனை வளைந்தோராய்
உம்மில் உள்ள எந்தன் அன்பை நீக்க முயன்றார்
எருசலேம் குமாரிகள் எத்தனை வளைந்தோராய்
உம்மில் உள்ள எந்தன் அன்பை நீக்க முயன்றார்

பூரண அழகுள்ளவரே பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில்
நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்தன் அன்பர் இயேசுவே
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன்

3
லோக சுக மேன்மையெல்லாம் எந்தனை கவர்ச்சித்தால்
பாவ சோதனைகளெல்லாம் என்னை சோதித்தால்
லோக சுக மேன்மையெல்லாம் எந்தனை கவர்ச்சித்தால்
பாவ சோதனைகளெல்லாம் என்னை சோதித்தால்

பூரண அழகுள்ளவரே பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில்
நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்தன் அன்பர் இயேசுவே
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன்

4
நீர்மேல் மோதும் குமிழிபோல் மின்னும் ஜடமோகமே
என் மேல் வந்து வேகமாக மோதியடித்தால்
நீர்மேல் மோதும் குமிழிபோல் மின்னும் ஜடமோகமே
என் மேல் வந்து வேகமாக மோதியடித்தால்

பூரண அழகுள்ளவரே பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில்
நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்தன் அன்பர் இயேசுவே
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன்

5
தினந்தோறும் உம்மில் உள்ள அன்பு என்னில் பொங்குதே
நேசரே நீர் வேகம் வந்து என்னைச் சேருமே
தினந்தோறும் உம்மில் உள்ள அன்பு என்னில் பொங்குதே
நேசரே நீர் வேகம் வந்து என்னைச் சேருமே

பூரண அழகுள்ளவரே பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில்
நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்தன் அன்பர் இயேசுவே
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன்

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்பூவினில்
இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதுமில்லை
இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்பூவினில்
இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதுமில்லை

பூரண அழகுள்ளவரே பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில்
நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்தன் அன்பர் இயேசுவே
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்

மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன் வெறும்
மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிடமாட்டேன்

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் / Yesuvai Pol Alagullor / Yesuvai Pol Azhagullor | Hannah John | Sanyasi Ponnammal

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் / Yesuvai Pol Alagullor / Yesuvai Pol Azhagullor

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் / Yesuvai Pol Alagullor / Yesuvai Pol Azhagullor | Sherly Hephzibah | Sanyasi Ponnammal

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் / Yesuvai Pol Alagullor / Yesuvai Pol Azhagullor | M. Anu Blessy / Bethany Christ Ministries (BCM), Bethany Christ Church, Valasaravakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Sanyasi Ponnammal

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் / Yesuvai Pol Alagullor / Yesuvai Pol Azhagullor

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் / Yesuvai Pol Alagullor / Yesuvai Pol Azhagullor | Mathea Christy Elamathi B, Kirubaharan Balachandar | Sanyasi Ponnammal

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் / Yesuvai Pol Alagullor / Yesuvai Pol Azhagullor | R Shine Mercy | Sam Kingson / Sam Kingson Ministries | Sanyasi Ponnammal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!