இயேசு இயேசு இயேசு | Yesu Yesu Yesu

இயேசு இயேசு இயேசு | Yesu Yesu Yesu

இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு

1
எந்தன் நங்கூரம் இயேசு
எந்தன் கோட்டையும் இயேசு
எந்தன் நங்கூரம் இயேசு
எந்தன் கோட்டையும் இயேசு

என் நித்ய பாறையும் இயேசு
என் அன்பு நண்பரும் இயேசு
எந்தன் நங்கூரம் இயேசு
எந்தன் கோட்டையும் இயேசு

இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு

2
தோல்வியை மாற்றுபவர் இயேசு
வெற்றியின் தேவன் அவர் இயேசு என்
தோல்வியை மாற்றுபவர் இயேசு
வெற்றியின் தேவன் அவர் இயேசு

தடைகளை நீக்குபவர் இயேசு
உனக்கு ஜெயமதை தருபவர் இயேசு
தடைகளை நீக்குபவர் இயேசு
உனக்கு ஜெயமதை தருபவர் இயேசு

இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு

3
உண்மை பாசம் என் இயேசு
உத்தம தோழர் என் இயேசு
உண்மை பாசம் என் இயேசு
உத்தம தோழர் என் இயேசு

என் மனதை தெரிந்தவரும் இயேசு
இதயத்தின் ஏக்கம் என் இயேசு
என் மனதை தெரிந்தவரும் இயேசு
இதயத்தின் ஏக்கம் என் இயேசு

இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு

4
தரிசனம் தருபவர் இயேசு
பூர்த்தி செய்பவரும் இயேசு
தரிசனம் தருபவர் இயேசு
பூர்த்தி செய்பவரும் இயேசு

ஏற்ற காலத்தில் நடத்துவார் என் இயேசு
உன் வாழ்க்கைக்கு பதிலும் இயேசு
ஏற்ற காலத்தில் நடத்துவார் என் இயேசு
உன் வாழ்க்கைக்கு பதிலும் இயேசு

இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு

5
சீக்கிரம் வருபவர் இயேசு
என்னை கொண்டு செல்வார் இயேசு
சீக்கிரம் வருபவர் இயேசு
என்னை கொண்டு செல்வார் இயேசு

பரலோகம் எனக்கு தந்தார் இயேசு
புது வாழ்வும் எனக்களித்தார் இயேசு
பரலோகம் எனக்கு தந்தார் இயேசு
புது வாழ்வும் எனக்களித்தார் இயேசு

இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு

இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு இயேசு

இயேசு இயேசு இயேசு | Yesu Yesu Yesu | Issac William | Issac William

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!