இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர் / Yesu Periyavar Nam Yesu Periyavar

இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர் / Yesu Periyavar Nam Yesu Periyavar

இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்

என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார் அல்லேலூயா
என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார்

என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார்

1
மனுஷனை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர்
பிரபுக்களை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர்
மனுஷனை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர்
பிரபுக்களை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர்

செல்வங்களை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர்
செல்வங்களை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர்
பட்டம் பதவி பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர்
பட்டம் பதவி பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர்

இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்

என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார் அல்லேலூயா
என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார்

2
அதிசயங்கள் செய்திடும் இயேசு பெரியவர்
அற்புதங்கள் செய்திடும் இயேசு பெரியவர்
அதிசயங்கள் செய்திடும் இயேசு பெரியவர்
அற்புதங்கள் செய்திடும் இயேசு பெரியவர்

நம்பினோரை வாழவைக்கும் இயேசு பெரியவர்
நம்பினோரை வாழவைக்கும் இயேசு பெரியவர்
நம்பிக்கையின் நங்கூரம் இயேசு பெரியவர்
நம்பிக்கையின் நங்கூரம் இயேசு பெரியவர்

இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்

என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார் அல்லேலூயா
என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார்

3
தாகம் தீர்க்கும் ஜீவ நதி இயேசு பெரியவர்
ஜீவ அப்பம் நானே என்ற இயேசு பெரியவர்
தாகம் தீர்க்கும் ஜீவ நதி இயேசு பெரியவர்
ஜீவ அப்பம் நானே என்ற இயேசு பெரியவர்

உலகிற்கு ஒளியான இயேசு பெரியவர்
உலகிற்கு ஒளியான இயேசு பெரியவர்
உத்தமனின் துணையான இயேசு பெரியவர்
உத்தமனின் துணையான இயேசு பெரியவர்

இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்

என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார் அல்லேலூயா
என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார்

4
உனக்குள்ளே இருக்கின்ற இயேசு பெரியவர்
உலகிலுள்ள சாத்தானிலும் இயேசு பெரியவர்
உனக்குள்ளே இருக்கின்ற இயேசு பெரியவர்
உலகிலுள்ள சாத்தானிலும் இயேசு பெரியவர்

உறங்காமல் காத்திடும் இயேசு பெரியவர்
உறங்காமல் காத்திடும் இயேசு பெரியவர்
உன் குறைவை நிறைவாக்கும் இயேசு பெரியவர்
உன் குறைவை நிறைவாக்கும் இயேசு பெரியவர்

இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்
இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர்

என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார் அல்லேலூயா
என்றென்றும் இயேசு பெரியவர்
அவர் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார்

இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர் / Yesu Periyavar Nam Yesu Periyavar | J. Devadasan Kalaiarasan / Bethel AG Church, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!