இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர் / Yesu Nallavar Yesu Vallavar

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர் / Yesu Nallavar Yesu Vallavar

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்
என்றென்றும் மாறாதவர் அவர்
என்றென்றும் மாறாதவர்

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்
என்றென்றும் மாறாதவர் அவர்
என்றென்றும் மாறாதவர்

1
குருடரின் கண்களை திறப்பவர்
அவர் நல்லவர் நல்லவரே
செவிடரின் செவிகளை திறப்பவர்

அவர் நல்லவர் நல்லவரே
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

அவர் நல்லவர் நல்லவரே
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்
என்றென்றும் மாறாதவர் அவர்
என்றென்றும் மாறாதவர்

2
வியாதியில் விடுதலை தருபவர்
அவர் நல்லவர் நல்லவரே
பாவத்தை மன்னிக்கும் பரிசுத்தர்

அவர் நல்லவர் நல்லவரே
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

அவர் நல்லவர் நல்லவரே
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்
என்றென்றும் மாறாதவர் அவர்
என்றென்றும் மாறாதவர்

3
துன்பத்தில் ஆறுதல் அளிப்பவர்
அவர் நல்லவர் நல்லவரே
நம் பாரங்கள் யாவையும் நீக்குவார்

அவர் நல்லவர் நல்லவரே
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

அவர் நல்லவர் நல்லவரே
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்
என்றென்றும் மாறாதவர் அவர்
என்றென்றும் மாறாதவர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!