இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார் / Yesu Maanidanaai Piranthar / Yesu Maanidanaai Pirandhar / Yesu Maanidanaai Piranthaar / Yesu Maanidanaai Pirandhaar

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார் / Yesu Maanidanaai Piranthar / Yesu Maanidanaai Pirandhar / Yesu Maanidanaai Piranthaar / Yesu Maanidanaai Pirandhaar

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே
இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே

இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்
இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

1
மேய்ப்பர்கள் ராவினிலே
தங்கள் மந்தையைக் காத்திருக்க
மேய்ப்பர்கள் ராவினிலே
தங்கள் மந்தையைக் காத்திருக்க

தூதர்கள் வானத்திலே தோன்றி
தேவனைத் துதித்தனரே
தூதர்கள் வானத்திலே தோன்றி
தேவனைத் துதித்தனரே

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே
இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே

இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்
இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

2
ஆலோசனைக் கர்த்தரே
இவர் அற்புதமானவரே
விண் சமாதான பிரபு
சர்வ வல்லவர் பிறந்தனரே

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே
இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே

இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்
இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

3
மாட்டுத் தொழுவத்திலே
பரன் முன்னணையில் பிறந்தார்
தாழ்மையைப் பின்பற்றுவோம்
அவர் ஏழ்மையின் பாதையிலே

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே
இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே

இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்
இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

4        
பொன்பொருள் தூபவர்க்கம்
வெள்ளைப் போளமும் காணிக்கையே
சாட்சியாய் கொண்டு சென்றே
வான சாஸ்திரிகள் பணிந்தனரே

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே
இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே

இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்
இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

5
அன்னாளும் ஆலயத்தில்
அன்று ஆண்டவரை அறிந்தே
தீர்க்கதரிசனமே கூறி
தூயனைப் புகழ்ந்தனரே

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே
இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே

இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்
இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

6
யாக்கோபில் ஓர் நட்சத்ரம்
இவர் வாக்கு மாறாதவரே
கண்ணிமை நேரத்திலே
நம்மை விண்ணதில் சேர்த்திடுவார்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே
இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே

இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்
இறைவன் ஒளியாய் இருளில்
உதித்தார் இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார் / Yesu Maanidanaai Piranthar / Yesu Maanidanaai Pirandhar / Yesu Maanidanaai Piranthaar / Yesu Maanidanaai Pirandhaar | Sarah Navaroji

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார் / Yesu Maanidanaai Piranthar / Yesu Maanidanaai Pirandhar / Yesu Maanidanaai Piranthaar / Yesu Maanidanaai Pirandhaar | Augustin Jebakumar | Sarah Navaroji

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார் / Yesu Maanidanaai Piranthar / Yesu Maanidanaai Pirandhar / Yesu Maanidanaai Piranthaar / Yesu Maanidanaai Pirandhaar | S. W. Rachel Anitha | E. V. Jacob | Sarah Navaroji

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார் / Yesu Maanidanaai Piranthar / Yesu Maanidanaai Pirandhar / Yesu Maanidanaai Piranthaar / Yesu Maanidanaai Pirandhaar | S. W. Rachel Anitha | E. V. Jacob | Sarah Navaroji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!