இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு / Yesu Enra Thirunaamathirku / Yesu Endra Thiru Namathirku

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு / Yesu Enra Thirunaamathirku / Yesu Endra Thiru Namathirku

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு
எப்போதுமே மிகத் தோத்திரம்

1
வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம்
வல்லமையுள்ள நாமமது
தூயர் சொல்லித் துதித்திடும் நாமமது

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு
எப்போதுமே மிகத் தோத்திரம்

2
வேதாளம் பாதாளம் யாவையும் ஜெயித்த
வீரமுள்ள திரு நாமமது
நாமும் வென்றிடுவோமிந்த நாமத்திலே

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு
எப்போதுமே மிகத் தோத்திரம்

3
பாவத்திலே மாளும் பாவியை மீட்கப்
பாரினில் வந்த மெய் நாமமது
பரலோகத்தில் சேர்க்கும் நாமமது

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு
எப்போதுமே மிகத் தோத்திரம்

4
உத்தம பக்தர்கள் போற்றித் துதித்திடும்
உன்னத தேவனின் நாமமது
உலகெங்கும் ஜொலித்திடும் நாமமது

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு
எப்போதுமே மிகத் தோத்திரம்

5
சஞ்சலம் வருத்தம் சோதனை நேரத்தில்
தாங்கி நடத்திடும் நாமமது
தடைமுற்று மகற்றிடும் நாமமது

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு
எப்போதுமே மிகத் தோத்திரம்

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு / Yesu Enra Thirunaamathirku / Yesu Endra Thiru Namathirku | Sherly Hephzibah J.

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு / Yesu Enra Thirunaamathirku / Yesu Endra Thiru Namathirku | J. Ambrose Albert / Chengalpet A.G Church, Chengalpet, Tamil Nadu, India

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு / Yesu Enra Thirunaamathirku / Yesu Endra Thiru Namathirku

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு / Yesu Enra Thirunaamathirku / Yesu Endra Thiru Namathirku | Joshua / Christian Faith General Assembly (CFGA), Church, Thoothukudi, India

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு / Yesu Enra Thirunaamathirku / Yesu Endra Thiru Namathirku | Obed John / BWC Church

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!