இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே / Yesu Enaku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enaku Jeevan Thandharae / Yesu Enaku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thandhaarae

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே / Yesu Enaku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enaku Jeevan Thandharae / Yesu Enaku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thandhaarae

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே / Yesu Enaku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enaku Jeevan Thandharae / Yesu Enaku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enakku Jeevan Thandharae / Yesu Enakku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thantharae / Yesu Enaku Jeevan Thantharae / Yesu Enakku Jeevan Thanthare

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே
இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே
இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே
இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே

துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்
துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்

அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

1
சமாதானம் தந்தார் இயேசு
சமாதானம் தந்தார் இயேசு
சமாதானம் தந்தார் இயேசு
சமாதானம் தந்தார் இயேசு

துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்
துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்

அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

2
புதுவாழ்வு தந்தார் இயேசு
புதுவாழ்வு தந்தார் இயேசு
புதுவாழ்வு தந்தார் இயேசு
புதுவாழ்வு தந்தார் இயேசு

துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்
துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்

அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

3
விடுதலை தந்தார் இயேசு
விடுதலை தந்தார் இயேசு
விடுதலை தந்தார் இயேசு
விடுதலை தந்தார் இயேசு

துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்
துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்

அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

4
வல்லமை தந்தார் இயேசு
வல்லமை தந்தார் இயேசு
வல்லமை தந்தார் இயேசு
வல்லமை தந்தார் இயேசு

துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்
துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்

அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

5
அபிஷேகம் தந்தார் இயேசு
அபிஷேகம் தந்தார் இயேசு
அபிஷேகம் தந்தார் இயேசு
அபிஷேகம் தந்தார் இயேசு

துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்
துதி பாடல் நான் பாடி
இயேசுவையே போற்றி
என்றென்றும் வாழ்த்திடுவேன்

அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே / Yesu Enaku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enaku Jeevan Thandharae / Yesu Enaku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enakku Jeevan Thandharae / Yesu Enakku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thantharae / Yesu Enaku Jeevan Thantharae / Yesu Enakku Jeevan Thanthare | Life Sanctuary Church, Ingleburn, New South Wales, Australia

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே / Yesu Enaku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enaku Jeevan Thandharae / Yesu Enaku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enakku Jeevan Thandharae / Yesu Enakku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thantharae / Yesu Enaku Jeevan Thantharae / Yesu Enakku Jeevan Thanthare | Vijay

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே / Yesu Enaku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enaku Jeevan Thandharae / Yesu Enaku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enakku Jeevan Thandharae / Yesu Enakku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thantharae / Yesu Enaku Jeevan Thantharae / Yesu Enakku Jeevan Thanthare | J. Ambrose Albert, Chengalpet A.G Church (CAGC), Chengalpet, Tamil Nadu, India

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே / Yesu Enaku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enaku Jeevan Thandharae / Yesu Enaku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enakku Jeevan Thandharae / Yesu Enakku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thantharae / Yesu Enaku Jeevan Thantharae / Yesu Enakku Jeevan Thanthare | Paul Thangiah

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே / Yesu Enaku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enaku Jeevan Thandharae / Yesu Enaku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thandhaarae / Yesu Enakku Jeevan Thandharae / Yesu Enakku Jeevan Thandare / Yesu Enakku Jeevan Thantharae / Yesu Enaku Jeevan Thantharae / Yesu Enakku Jeevan Thanthare | Jesus Family Church, Jersey City, New Jersey, USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!