ஏறுகின்றார் தள்ளாடி | Yeruginraar Thallaadi / Yeruginraar Thalladi

ஏறுகின்றார் தள்ளாடி | Yeruginraar Thallaadi / Yeruginraar Thalladi

ஏறுகின்றார் தள்ளாடி தவழ்ந்து களைப்போடே
என் இயேசு குருசை சுமந்தே
என் நேசர் கொல்கதா மலையின் மேல் நடந்தே

ஏறுகின்றார்

1
கன்னத்தில் அவன் ஓங்கி அறைய
சின்னப் பிள்ளை போல் ஏங்கி நின்றார்
அந்தப் பிலாத்தும் கையைக் கழுவி
ஆண்டவரை அனுப்புகிறான்

ஏறுகின்றார்

2
மிஞ்சும் பெலத்தால் ஈட்டி எடுத்தே
நெஞ்சை பிளந்தான் ஆ கொடுமை
இரத்தமும் நீரும் ஓடி வருதே
இரட்சகரை நோக்கியே பார்

ஏறுகின்றார்

3
இந்தப் பாடுகள் உந்தன் வாழ்வுக்காய்
சொந்தப் படுத்தி ஏற்றுக் கொண்டார்
நேசிக்கின்றாயோ இயேசுநாதரை
நேசித்து வா குருசெடுத்தே

ஏறுகின்றார்

4
சேவல் கூவிடும் மூன்று வேளையும்
சொந்த குருவை மறுதலித்தான்
ஓடி ஒளியும் பேதுருவையும்
தேடி அன்பாய் நோக்குகின்றார்

ஏறுகின்றார்

5
பின்னே நடந்த அன்பின் சீஷன் போல்
பின்பற்றி வா சிலுவை வரை
காடியைப் போல கசந்திருக்கும்
கஷ்டங்களை அவரிடம் சொல்

ஏறுகின்றார்

6
செட்டைகளின் கீழ் சேர்த்தணைத்திடும்
சொந்த தாயின் அன்பதுவே
எருசலேமே எருசலேமே
என்றழுதார் கண்கலங்க

ஏறுகின்றார் தள்ளாடி தவழ்ந்து களைப்போடே
என் இயேசு குருசை சுமந்தே
என் நேசர் கொல்கதா மலையின் மேல் நடந்தே

ஏறுகின்றார்

ஏறுகின்றார் தள்ளாடி | Yeruginraar Thallaadi / Yeruginraar Thalladi | Sarah Navaroji / Zion Gospel Prayer Fellowship Church, Kilpauk, Chennai, Tamil Nadu, India

ஏறுகின்றார் தள்ளாடி | Yeruginraar Thallaadi / Yeruginraar Thalladi | Jayden Daniel | Snofer James | Sarah Navaroji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!