யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன் / Yakoba Pola Naan Poraduven

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன் / Yakoba Pola Naan Poraduven

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்
யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்

விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
யாக்கோபை போல நான் விடவே மாட்டேன்
விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
யாக்கோபை போல நான் விடவே மாட்டேன்

1
அன்னாளை போல ஆலயத்தில்
அழுது நான் ஜெபித்திடுவேன்
அன்னாளை போல ஆலயத்தில்
அழுது நான் ஜெபித்திடுவேன்

என் துக்கம் சந்தோஷமாய்
மாறும் வரை ஜெபித்திடுவேன்
என் துக்கம் சந்தோஷமாய்
மாறும் வரை ஜெபித்திடுவேன்

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்
யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்

விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
யாக்கோபை போல நான் விடவே மாட்டேன்
விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
யாக்கோபை போல நான் விடவே மாட்டேன்

2
கர்மேல் பர்வதத்தில் நின்றிடுவேன்
அக்கினி இறங்கும் வரை ஜெபித்திடுவேன்
கர்மேல் பர்வதத்தில் நின்றிடுவேன்
அக்கினி இறங்கும் வரை ஜெபித்திடுவேன்

எலியாவின் தேவனே
இரங்கி வாரும் ஐயா
எலியாவின் தேவனே
இரங்கி வாரும் ஐயா

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்
யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்

விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
யாக்கோபை போல நான் விடவே மாட்டேன்
விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
யாக்கோபை போல நான் விடவே மாட்டேன்

3
தாவீதை போல அனுதினமும்
துதித்து நான் மகிழ்ந்திடுவேன்
தாவீதை போல அனுதினமும்
துதித்து நான் மகிழ்ந்திடுவேன்

கோலியாத்து வந்தாலும்
இயேசுவின் நாமத்திலே முறியடிப்பேன்
கோலியாத்து வந்தாலும்
இயேசுவின் நாமத்திலே முறியடிப்பேன்

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்
யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்

விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
யாக்கோபை போல நான் விடவே மாட்டேன்
விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
யாக்கோபை போல நான் விடவே மாட்டேன்

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்
யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன் / Yakoba Pola Naan Poraduven | Lucas Sekar | Alwyn

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன் / Yakoba Pola Naan Poraduven | Lucas Sekar | Alwyn

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன் / Yakoba Pola Naan Poraduven | CSI St. Paul’s Church, Mudichur, Chennai, Tamil Nadu, India | Lucas Sekar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!