யாரிடம் சென்றிடுவேன் | Yaaridam Sendriduven

யாரிடம் சென்றிடுவேன் | Yaaridam Sendriduven

யாரிடம் சென்றிடுவேன்
இயேசுவே உம்மை விட்டு
நித்திய ஜீவ வசனம்
உம்மிடத்தில் உண்டே

யாரிடம் சென்றிடுவேன்
இயேசுவே உம்மை விட்டு
நித்திய ஜீவ வசனம்
உம்மிடத்தில் உண்டே

1
விசுவாசத்தை துவக்கி முடிகிறவரும் ஆகிய
இயேசுவே உம்மை நோக்கி ஓட்டத்தை ஓடிடுவேன்
விசுவாசத்தை துவக்கி முடிகிறவரும் ஆகிய
இயேசுவே உம்மை நோக்கி ஓட்டத்தை ஓடிடுவேன்

நித்திய ராஜ்யத்தில் என்றென்றும் உம்முடன்
வாழ விரும்புகிறேன்
நித்திய ராஜ்யத்தில் என்றென்றும் உம்முடன்
வாழ விரும்புகிறேன்

2
சமாதானம் எங்கும் உண்டு நீர் மட்டும் இருக்கும் போது
குழப்பங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீர் பிரவேசிக்கும் இடங்களிலே
சமாதானம் எங்கும் உண்டு நீர் மட்டும் இருக்கும் போது
குழப்பங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீர் பிரவேசிக்கும் இடங்களிலே

வழிகளில் எல்லாம் உமக்கு செவி கொடுத்து
பிரியமாய் நடந்திடுவேன்
வழிகளில் எல்லாம் உமக்கு செவி கொடுத்து
பிரியமாய் நடந்திடுவேன்

3
உலகத்தின் மேன்மைகள் ஒன்றுமே எனக்கு வேண்டாம்
அழிந்து போகும் உலகில் உம்மையே பற்றி கொல்வேன்
உலகத்தின் மேன்மைகள் ஒன்றுமே எனக்கு வேண்டாம்
அழிந்து போகும் உலகில் உம்மையே பற்றி கொல்வேன்

உலகத்தை வெறுத்து உம்மையே சார்ந்து
என்றென்றும் நிலைத்திருப்பேன்
உலகத்தை வெறுத்து உம்மையே சார்ந்து
என்றென்றும் நிலைத்திருப்பேன்

யாரிடம் சென்றிடுவேன்
இயேசுவே உம்மை விட்டு
நித்திய ஜீவ வசனம்
உம்மிடத்தில் உண்டே

யாரிடம் சென்றிடுவேன்
இயேசுவே உம்மை விட்டு
நித்திய ஜீவ வசனம்
உம்மிடத்தில் உண்டே

யாரிடம் சென்றிடுவேன் | Yaaridam Sendriduven | Sharon Samuel | Samuel Jebaraj | Samuel Benjamin

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: , ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!