வாழ்வே நீர்தானய்யா / Vazhve Neerthaanaiyaa / Vazhvae Neerthanaiya / Vazhve Neerthanaiya

வாழ்வே நீர்தானய்யா / Vazhve Neerthaanaiyaa / Vazhvae Neerthanaiya / Vazhve Neerthanaiya

வாழ்வே நீர்தானய்யா வாழ்வே நீர்த்தானய்யா
என் வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா
என் ஏசுவே என் ஜீவனே என் ஜீவனின் பெலனுமானவர்
என் வாழ்க்கையின் ஒளி விளக்கே நீர் போதுமே என் வாழ்விலே
வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா

1
நீர்மாத்ரம் இல்லையென்றால் மனிதர்கள் உயிரோடு விழுங்கிருப்பார்கள்
நீர்மாத்ரம் இல்லையென்றால் மனிதர்கள் உயிரோடு விழுங்கிருப்பார்கள்
நிற்பதுமே நிலைப்பதுமே
நிற்பதுமே நிலைப்பதுமே
கிருபையினால்தான் வாழ்கின்றேனே
கிருபையினால்தான் வாழ்கின்றேனே

வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா
வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா
வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா

2
நான்குதிசையில் அலைந்தேன் திரிந்தேன் ஆறுதல்சொல்ல யாருமில்லை
நான்குதிசையில் அலைந்தேன் திரிந்தேன் ஆறுதல்சொல்ல யாருமில்லை
உன்னதமானவர் மறைவினில்வந்தேன்
உன்னதமானவர் மறைவினில்வந்தேன்
நிம்மதி நிம்மதி அடைகின்றேனே
நிம்மதி நிம்மதி அடைகின்றேனே

வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா என்
வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா
வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா

3
மாறிப்போகும் உலகினிலே மாறாத தெய்வம் நீர்தான் ஐயா
மாறிப்போகும் உலகினிலே மாறாத தெய்வம் நீர்தான் ஐயா
கிருபையின்மேலே கிருபையைத்தந்து
கிருபையின்மேலே கிருபையைத்தந்து
நிர்முலமாகாமல் காத்திரையா
நிர்முலமாகாமல் காத்திரையா

வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா
வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா
வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா

வாழ்வே நீர்தானய்யா வாழ்வே நீர்த்தானய்யா என்
வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா

என் ஏசுவே என் ஜீவனே என் ஜீவனின் பெலனுமானவர்
என் வாழ்க்கையின் ஒளி விளக்கே நீர் போதுமே என் வாழ்விலே

வாழ்வே நீர்தானய்யா வாழ்வே நீர்த்தானய்யா
வாழ்வே நீர்தானய்யா என் வாழ்வே நீர்த்தானய்யா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!