வழுவாமல் காத்திட்ட தேவனே | Vazhuvaamal Kaathitta Devane / Vazhuvaamal Kaaththitta Devane

வழுவாமல் காத்திட்ட தேவனே | Vazhuvaamal Kaathitta Devane / Vazhuvaamal Kaaththitta Devane

வழுவாமல் காத்திட்ட தேவனே
என் வலக்கரம் பிடித்தவரே
வல்லடிக்கெல்லாம் விலக்கி என்னை
வாழ்ந்திட செய்தவரே

வழுவாமல் காத்திட்ட தேவனே
என் வலக்கரம் பிடித்தவரே
வல்லடிக்கெல்லாம் விலக்கி என்னை
வாழ்ந்திட செய்தவரே

ஆயிரம் நாவிருந்தாலும்
நன்றி சொல்லித் தீராதே
வாழ் நாளெல்லாம் உம்மைப் பாட
வார்த்தைகளும் போதாதே

நான் உள்ளவும் துதிப்பேன்
உன்னதர் இயேசுவே
நான் உள்ளவும் துதிப்பேன்
உன்னதர் இயேசுவே

1
என் மேல் உம் கண்ணை வைத்து
உம் வார்த்தைகள் தினமும் தந்து
நடத்தின அன்பை நினைக்கையில்
என் உள்ளம் நிறையதே

என் மேல் உம் கண்ணை வைத்து
உம் வார்த்தைகள் தினமும் தந்து
நடத்தின அன்பை நினைக்கையில்
என் உள்ளம் நிறையதே

உம் அன்பால் நிறையுதே

ஆயிரம் நாவிருந்தாலும்
நன்றி சொல்லித் தீராதே
வாழ் நாளெல்லாம் உம்மைப் பாட
வார்த்தைகளும் போதாதே

நான் உள்ளவும் துதிப்பேன்
உன்னதர் இயேசுவே
நான் உள்ளவும் துதிப்பேன்
உன்னதர் இயேசுவே

2
எத்தனை சோதனைகள்
வேதனையின் பாதைகள்
இறங்கி வந்து என்னை மறைத்து
நான் உண்டு என்றீரே

எத்தனை சோதனைகள்
வேதனையின் பாதைகள்
இறங்கி வந்து என்னை மறைத்து
நான் உண்டு என்றீரே

உன் தகப்பன் நான் என்றிரே

ஆயிரம் நாவிருந்தாலும்
நன்றி சொல்லித் தீராதே
வாழ் நாளெல்லாம் உம்மைப் பாட
வார்த்தைகளும் போதாதே

நான் உள்ளவும் துதிப்பேன்
உன்னதர் இயேசுவே
நான் உள்ளவும் துதிப்பேன்
உன்னதர் இயேசுவே

வழுவாமல் காத்திட்ட தேவனே
என் வலக்கரம் பிடித்தவரே
வல்லடிக்கெல்லாம் விலக்கி என்னை
வாழ்ந்திட செய்தவரே

ஆயிரம் நாவிருந்தாலும்
நன்றி சொல்லித் தீராதே
வாழ் நாளெல்லாம் உம்மைப் பாட
வார்த்தைகளும் போதாதே

ஆயிரம் நாவிருந்தாலும்
நன்றி சொல்லித் தீராதே
வாழ் நாளெல்லாம் உம்மைப் பாட
வார்த்தைகளும் போதாதே

நான் உள்ளவும் துதிப்பேன்
உன்னதர் இயேசுவே
நான் உள்ளவும் துதிப்பேன்
உன்னதர் இயேசுவே

வழுவாமல் காத்திட்ட தேவனே | Vazhuvaamal Kaathitta Devane / Vazhuvaamal Kaaththitta Devane | Johnsam Joyson, Rohit Fernandes, Clement David, Preethi Esther Emmanuel, Neena Mariam | Stephen J Renswick | Johnsam Joyson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!