வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர் / Varushaththai Nanmaiyaal Mudisuttuveer / Varushathai Nanmaiyaal Mudisuttuveer / Varushaththai Nanmaiyal Mudisuttuveer / Varushathai Nanmaiyal Mudisuttuveer

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர் / Varushaththai Nanmaiyaal Mudisuttuveer / Varushathai Nanmaiyaal Mudisuttuveer / Varushaththai Nanmaiyal Mudisuttuveer / Varushathai Nanmaiyal Mudisuttuveer

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்
வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்

பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே
பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்
வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்

1
எதிராய் வந்த எரிகோ கோட்டை
எளிதாய் கண்முன்னே விழுந்துபோகுமே
எதிராய் வந்த எரிகோ கோட்டை
எளிதாய் கண்முன்னே விழுந்துபோகுமே

பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே
பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்
வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்

2
வாதை உந்தன் கூடாரத்தின்
வாசலை ஒருநாளும் அணுகாதே
வாதை உந்தன் கூடாரத்தின்
வாசலை ஒருநாளும் அணுகாதே

பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே
பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்
வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்

3
பாலும் தேனும் ஓடும் தேசம்
பரிசாய் இந்த ஆண்டு எனக்கு தந்தீரே
பாலும் தேனும் ஓடும் தேசம்
பரிசாய் இந்த ஆண்டு எனக்கு தந்தீரே

பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே
பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்
வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர்
கண்மணி போல் எம்மை காத்துக்கொள்வீர்

பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே
பெலனும் நீரே கேடயகமும் நீரே
மகா பெரும் காரியங்கள் செய்திடுவோமே

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவீர் / Varushaththai Nanmaiyaal Mudisuttuveer / Varushathai Nanmaiyaal Mudisuttuveer / Varushaththai Nanmaiyal Mudisuttuveer / Varushathai Nanmaiyal Mudisuttuveer | Joseph Stanley Selvaraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!