வானதி வானம் கொள்ளா / Vanaathi Vaanam Kollaa / Vanaadhi Vaanam Kollaa

வானதி வானம் கொள்ளா / Vanaathi Vaanam Kollaa / Vanaadhi Vaanam Kollaa

வானதி வானம் கொள்ளா
கர்தாதி கர்த்தர் நீரே
தேவாதி தேவன் அல்லோ
என் இதயத்தின் ராஜாவே

வானதி வானம் கொள்ளா
கர்தாதி கர்த்தர் நீரே
தேவாதி தேவன் அல்லோ
என் இதயத்தின் ராஜாவே

அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே
அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே

வானதி வானம் கொள்ள
கர்தாதி கர்த்தர் நீரே
தேவாதி தேவன் அல்லோ
என் இதயத்தின் ராஜாவே

1
எழுந்து வாரும் மத்தியிலே
அள்ளித்தரும் கிருபைகளை
எழுந்து வாரும் மத்தியிலே
அள்ளித்தரும் கிருபைகளை

மன்னாதி மன்னன் நீரே
பணிகின்றோம் பாதத்திலே
மன்னாதி மன்னன் நீரே
பணிகின்றோம் பாதத்திலே

மன்னாதி மன்னன் நீரே
பணிகின்றோம் பாதத்திலே
மன்னாதி மன்னன் நீரே
பணிகின்றோம் பாதத்திலே

அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே
அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே

வானதி வானம் கொள்ள
கர்தாதி கர்த்தர் நீரே
தேவாதி தேவன் அல்லோ
என் இதயத்தின் ராஜாவே

2
ஆயிரம் ஆயிரம் பேர்களிலே
அழகில் சிறந்தவர் நீர் மாத்திரமே
ஆயிரம் ஆயிரம் பேர்களிலே
அழகில் சிறந்தவர் நீர் மாத்திரமே

உள்ளத்தின் நேசமெல்லாம்
உமக்கே என்றென்றுமே
உள்ளத்தின் நேசமெல்லாம்
உமக்கே என்றென்றுமே

அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே
அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே

வானதி வானம் கொள்ள
கர்தாதி கர்த்தர் நீரே
தேவாதி தேவன் அல்லோ
என் இதயத்தின் ராஜாவே

3
சேனை சேனை தூதரோடு
வாரும் வாரும் என் நேசரே
சேனை சேனை தூதரோடு
வாரும் வாரும் என் நேசரே

மகிமையின் ராஜாவாக நீர்
வரும் நாளை எதிர்நோக்குவேன்
மகிமையின் ராஜாவாக நீர்
வரும் நாளை எதிர்நோக்குவேன்

அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே
அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே

வானதி வானம் கொள்ளா
கர்தாதி கர்த்தர் நீரே
தேவாதி தேவன் அல்லோ
என் இதயத்தின் ராஜாவே

வானதி வானம் கொள்ளா
கர்தாதி கர்த்தர் நீரே
தேவாதி தேவன் அல்லோ
என் இதயத்தின் ராஜாவே

அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே
அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே

அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே
அரசாளும் அரசாளும் அகிலமெல்லாம்
அதிகாரம் உள்ளவரே

வானதி வானம் கொள்ள / Vanaathi Vaanam Kollaa / Vanaadhi Vaanam Kollaa | Sam Hudson Moses, Jemima Rayan | Edward Raj | Sam Jebadurai

வானதி வானம் கொள்ள / Vanaathi Vaanam Kollaa / Vanaadhi Vaanam Kollaa | Selvaraj / IPC Bethel Church Bahrain | Sam Jebadurai

வானதி வானம் கொள்ள / Vanaathi Vaanam Kollaa / Vanaadhi Vaanam Kollaa | Elim Glorious Revival Church, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Sam Jebadurai

வானதி வானம் கொள்ள / Vanaathi Vaanam Kollaa / Blesson Manos | Sam Jebadurai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!