வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா | Valthugiren Yesu Natha / Vaalthugiren Yesu Natha / Valthugiren Yesu Nadha / Vaalthugiren Yesu Nadha

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா | Valthugiren Yesu Natha / Vaalthugiren Yesu Natha / Valthugiren Yesu Nadha / Vaalthugiren Yesu Nadha

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா | Valthugiren Yesu Natha / Vaalthugiren Yesu Natha / Valthugiren Yesu Nadha / Vaalthugiren Yesu Nadha / Valththugiren Yesu Natha / Vaalththugiren Yesu Natha / Valththugiren Yesu Nadha / Vaalththugiren Yesu Nadha / Valthukiren Yesu Natha / Vaalthukiren Yesu Natha / Valthukiren Yesu Nadha / Vaalthukiren Yesu Nadha / Valththukiren Yesu Natha / Vaalththukiren Yesu Natha / Valththukiren Yesu Nadha / Vaalththukiren Yesu Nadha

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

அற்புதமாய் இரா முழுதும்
அடியேனைக் காத்தீரே
அற்புதமாய்க் இரா முழுதும்
அடியேனை காத்தீரே

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

1
உமது செட்டை நிழலதிலே
படுத்திருந்தேன் இரா முழுதும்
உமது செட்டை நிழலதிலே
படுத்திருந்தேன் இரா முழுதும்

உமது கரம் அணைத்திடவே
ஆறுதலாம் நித்திரையும்
உமது கரம் அணைத்திடவே
ஆறுதலாம் நித்திரையும்

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

2
நித்திரையை இன்பமாக்கி
பத்திரமாய் இருதயத்தை
நித்திரையை இன்பமாக்கி
பத்திரமாய் இருதயத்தை

சுத்தமான இரத்தத்திற்குள்
சுத்தமாக வைத்திருந்தீர்
சுத்தமான இரத்தத்திற்குள்
சுத்தமாக வைத்திருந்தீர்

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

3
பலவிதமாம் சோதனைகள்
எமை சூழச் வந்திருந்தும்
பலவிதமாம் சோதனைகள்
எமை சூழச் வந்திருந்தும்

ஒன்றும் எமை அணுகிடாமல்
அன்புடனே பாதுகாத்தீர்
ஒன்றும் எமை அணுகிடாமல்
அன்புடனே பாதுகாத்தீர்

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

4
சந்தீப்பீரே இக்காலைதனில்
தந்திடவே திருவரங்கள்
சந்தீப்பீரே இக்காலைதனில்
தந்திடவே திருவரங்கள்

சந்தோஷமாய்ப் பகல் முழுதும்
ஆவிகுள் யான் பிழைக்க
சந்தோஷமாய்ப் பகல் முழுதும்
ஆவிகுள் யான் பிழைக்க

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

5
தந்திடுவீர் அபிஷேகம்
புதிதாக இப்புது நாளில்
தந்திடுவீர் அபிஷேகம்
புதிதாக இப்புது நாளில்

நடத்திடுவீர் ஆவியினால்
உமது திருச் சித்தமதில்
நடத்திடுவீர் ஆவியினால்
உமது திருச் சித்தமதில்

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

6
பாவமென்றும் அணுகிடாமல்
பரிசுத்தமாம் பாதை செல்ல
பாவமென்றும் அணுகிடாமல்
பரிசுத்தமாம் பாதை செல்ல

தேவையான சர்வாயுதங்கள்
தாரும் ஜெப ஆவியுடன்
தேவையான சர்வாயுதங்கள்
தாரும் ஜெப ஆவியுடன்

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

7
படைக்கிறேன் என் இருதயத்தை
பலிபீடத்தில் முற்றுமாக
படைக்கிறேன் என் இருதயத்தை
பலிபீடத்தில் முற்றுமாக

கண்களுடன் செவியோடு
வாயும் கையும் காலுமாக
கண்களுடன் செவியோடு
வாயும் கையும் காலுமாக

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

8
செய்வேன் யான் எப்போதும்
உம் சித்தமே ஆசையுடன்
செய்வேன் யான் எப்போதும்
உம் சித்தமே ஆசையுடன்

ஒழித்திடுவேன் வீண் வார்த்தை
பேசிடுவேன் உம் வாக்கை
ஒழித்திடுவேன் வீண் வார்த்தை
பேசிடுவேன் உம் வாக்கை

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

9
எனைக் காண்போர் உமைக் காண
உம் சாயல் எனில் வேண்டும்
எனைக் காண்போர் உமைக் காண
உம் சாயல் எனில் வேண்டும்

தந்திடுவீர் தாழ்மையையும்
பொறுமையுடன் அன்புமாக
தந்திடுவீர் தாழ்மையையும்
பொறுமையுடன் அன்புமாக

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

10
நேசரே உம் திருவருகை
இந்நாளில் இருந்திடினும்
நேசரே உம் திருவருகை
இந்நாளில் இருந்திடினும்

ஆசையுடன் சந்திக்கவே
ஆயத்தமாய் வைத்துக்கொள்ளும்
ஆசையுடன் சந்திக்கவே
ஆயத்தமாய் வைத்துக்கொள்ளும்

அற்புதமாய் இரா முழுதும்
அடியேனை காத்தீரே
அற்புதமாய் இரா முழுதும்
அடியேனை காத்தீரே

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இக்காலையிலே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா
வாழ்த்துகிறேன் இவ்வேளையிலே

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா | Valthugiren Yesu Natha / Vaalthugiren Yesu Natha / Valthugiren Yesu Nadha / Vaalthugiren Yesu Nadha / Valththugiren Yesu Natha / Vaalththugiren Yesu Natha / Valththugiren Yesu Nadha / Vaalththugiren Yesu Nadha / Valthukiren Yesu Natha / Vaalthukiren Yesu Natha / Valthukiren Yesu Nadha / Vaalthukiren Yesu Nadha / Valththukiren Yesu Natha / Vaalththukiren Yesu Natha / Valththukiren Yesu Nadha / Vaalththukiren Yesu Nadha | A. Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு நாதா | Valthugiren Yesu Natha / Vaalthugiren Yesu Natha / Valthugiren Yesu Nadha / Vaalthugiren Yesu Nadha / Valththugiren Yesu Natha / Vaalththugiren Yesu Natha / Valththugiren Yesu Nadha / Vaalththugiren Yesu Nadha / Valthukiren Yesu Natha / Vaalthukiren Yesu Natha / Valthukiren Yesu Nadha / Vaalthukiren Yesu Nadha / Valththukiren Yesu Natha / Vaalththukiren Yesu Natha / Valththukiren Yesu Nadha / Vaalththukiren Yesu Nadha | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!